Legionowo ma pomysł na walkę ze smogiem

„Smogogród”, bo tak miesz­kań­cy Legionowa nazy­wa­ją swo­je mia­sto bije kolej­ne rekor­dy pomia­rów. Jeszcze wczo­raj tuż po pół­no­cy stę­że­nie pyłu PM 2.5 wyno­si­ło 2320 proc. Pojawił się jed­nak pomysł na wal­kę ze smogiem.

Strona Alarm Legionowo

W sie­ci poja­wi­ła się stro­na alarm.legionowo.info.pl. Można na niej dodać sąsia­da-tru­ci­cie­la. Wrzucamy więc adres i krót­ki opis i całe mia­sto wie już, gdzie miesz­ka ktoś, kto pali śmie­cia­mi lub sła­bej jako­ści węglem. To tak­że wska­zów­ka dla mia­sta, gdzie nale­ży posłać patrol, by spraw­dził czy wszyst­ko jest w porządku.

„Stworzyliśmy tę mapę ponie­waż uwa­ża­my, że każ­dy w swo­im domu może robić co mu się rzew­nie podo­ba, o ile nie ogra­ni­cza to praw innych osób. Dla nas nie ma zna­cze­nia, czy ktoś pre­fe­ru­je związ­ki mono czy poli­ga­micz­na. Nie jest waż­ne czy czy ktoś jest homo czy hete­ro­sek­su­al­ny. Najmniejszego zna­cze­nia nie ma czy ktoś jest wie­rzą­cy, czy też nie. Nic nas nie obcho­dzi, któ­re­go boga dana oso­ba czci. Nic nas nie obcho­dzi czy dana oso­ba uży­wa środ­ków anty­kon­cep­cyj­nych, czy też sto­su­je meto­dy natu­ral­ne. Nie obcho­dzi nas czy ktoś akcep­tu­je abor­cję, czy też jej nie akcep­tu­je. To wszyst­ko jest napraw­dę bez zna­cze­nia o ile są tych poglą­dów i postę­po­wań dana oso­ba NIE NARZUCA INNYM.

Zanieczyszczenie śro­do­wi­ska NIE JEST kwe­stią indy­wi­du­al­nych wol­no­ści oby­wa­tel­skich! To co się wydo­by­wa z komi­nów przy­do­mo­wych (i nie tyl­ko) kotłow­ni MUSIMY wdy­chać wszy­scy. Zatem w inte­re­sie wszyst­kich jest pięt­no­wa­nie i kara­nie MORDERCÓW, któ­rzy suk­ce­syw­nie pod­tru­wa­ją sie­bie i swo­ich sąsia­dów. Mapa powsta­ła, by tru­ci­cie­le prze­my­śle­li swo­je postę­po­wa­nie i w poczu­ciu wsty­du zmie­ni­li je” – pisze jeden z pomy­sło­daw­ców mapy Marcin Mizgalski.

Wygląda na to, że po mapie zgło­szeń, uciąż­li­wi sąsie­dzi będą mie­li się na bacz­no­ści, a straż­ni­cy otrzy­ma­li nie­ma­łą pomoc w wal­ce ze smogiem.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.