Legionowo ma pomysł na walkę ze smogiem

„Smogogród”, bo tak mieszkań­cy Legionowa nazy­wa­ją swo­je mias­to bije kole­jne reko­rdy pomi­arów. Jeszcze wczo­raj tuż po półno­cy stęże­nie pyłu PM 2.5 wynosiło 2320 proc. Pojaw­ił się jed­nak pomysł na walkę ze smo­giem.

Strona Alarm Legionowo

W sieci pojaw­iła się strona alarm.legionowo.info.pl. Moż­na na niej dodać sąsi­a­da-tru­ci­ciela. Wrzu­camy więc adres i krót­ki opis i całe mias­to wie już, gdzie miesz­ka ktoś, kto pali śmieci­a­mi lub słabej jakoś­ci węglem. To także wskazówka dla mias­ta, gdzie należy posłać patrol, by sprawdz­ił czy wszys­tko jest w porząd­ku.

„Stworzyliśmy tę mapę ponieważ uważamy, że każdy w swoim domu może robić co mu się rzewnie podo­ba, o ile nie ogranicza to praw innych osób. Dla nas nie ma znaczenia, czy ktoś prefer­u­je związ­ki mono czy poligam­icz­na. Nie jest ważne czy czy ktoś jest homo czy het­erosek­su­al­ny. Najm­niejszego znaczenia nie ma czy ktoś jest wierzą­cy, czy też nie. Nic nas nie obchodzi, którego boga dana oso­ba czci. Nic nas nie obchodzi czy dana oso­ba uży­wa środ­ków antykon­cep­cyjnych, czy też sto­su­je metody nat­u­ralne. Nie obchodzi nas czy ktoś akcep­tu­je abor­cję, czy też jej nie akcep­tu­je. To wszys­tko jest naprawdę bez znaczenia o ile są tych poglądów i postępowań dana oso­ba NIE NARZUCA INNYM.

Zanieczyszcze­nie środowiska NIE JEST kwest­ią indy­wid­u­al­nych wol­noś­ci oby­wa­tel­s­kich! To co się wydoby­wa z kom­inów przy­do­mowych (i nie tylko) kotłowni MUSIMY wdy­chać wszyscy. Zatem w intere­sie wszys­t­kich jest pięt­nowanie i karanie MORDERCÓW, którzy sukcesy­wnie podtruwa­ją siebie i swoich sąsi­adów. Mapa pow­stała, by tru­ci­ciele prze­myśleli swo­je postępowanie i w poczu­ciu wsty­du zmie­nili je” – pisze jeden z pomysło­daw­ców mapy Marcin Miz­gal­s­ki.

Wyglą­da na to, że po mapie zgłoszeń, uciążli­wi sąsiedzi będą mieli się na bacznoś­ci, a strażni­cy otrzy­mali niemałą pomoc w walce ze smo­giem.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.