Lotnisko Chopina do likwidacji? Jest taka możliwość

Budowa i otwar­cie CPK jest rów­no­znacz­ne z zamknię­ciem por­tu lot­ni­cze­go na Okęciu dla takie­go ruchu, jaki jest z nie­go obec­nie wyko­ny­wa­ny. O tym, czy będzie na nim reali­zo­wa­na inna dzia­łal­ność lot­ni­cza np. na potrze­by zwią­za­ne z obron­no­ścią, ta decy­zja na nas jesz­cze cze­ka” – powie­dział PAP peł­no­moc­nik rzą­du ds. budo­wy CPK Mikołaj Wild.

Fot. Warszawa w Pigułce

Otwarcie Centralnego Portu Komunikacyjnego gdzieś pomię­dzy Warszawą, a Łodzią to ostat­nio sztan­da­ro­wy pomysł Prawa i Sprawiedliwości. Okazuje się jed­nak, że kon­se­kwen­cją otwar­cia takie­go obiek­tu było­by zamknię­cie Lotniska Chopina lub przy­naj­mniej prze­kształ­ce­nia go w obiekt o zupeł­nie innym zna­cze­niu niż obecnie.

Nie kry­je tego Mikołaj Wild, peł­no­moc­nik rzą­du ds. budo­wy CPK, któ­ry powie­dział, że „otwar­cie CPK jest rów­no­znacz­ne z zamknię­ciem por­tu lot­ni­cze­go na Okęciu dla takie­go ruchu, jaki jest z nie­go obec­nie wyko­ny­wa­ny”. Dodał jed­no­cze­śnie, że lot­ni­sko w Modlinie jest nie­za­gro­żo­ne, ponie­waż „jest ono dedy­ko­wa­ne do obsłu­gi linii nisko­kosz­to­wych i ope­ru­je na pro­stej infra­struk­tu­rze”.

To, czy pro­jekt rze­czy­wi­ście doj­dzie do skut­ku zale­ży od kil­ku czyn­ni­ków. Po pierw­sze Sejm musi przy­jąć uchwa­łę, któ­ra otwo­rzy dro­gę do dal­sze­go pro­ce­do­wa­nia. Pod uwa­gę przy budo­wie por­tu bra­na jest współ­pra­ca z Chinami, ale nie wyklu­cze­ni są tak­że inni part­ne­rzy: „Pieniądze nie są klu­czo­wym i decy­du­ją­cym ele­men­tem, któ­ry wpły­wa na naszą decy­zję przy wybo­rze part­ne­rów. Chodzi nam o stwo­rze­nie takie­go oto­cze­nia gospo­dar­cze­go i insty­tu­cjo­nal­ne­go, któ­re zapew­ni suk­ces dla tego przed­się­wzię­cia” – pod­kre­ślił Mikołaj Wild.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.