„Łowcy Cieni” ujęli bardzo groźnego przestępcę. Działał w grupie ożarowskiej i mokotowskiej

Policjanci Zarządu III CBŚP zatrzy­ma­li 44-let­nie­go Piotra S. ps. Sajur w Borzęcinie Dużym pod Warszawą. Mężczyzna był poszu­ki­wa­ny dwo­ma lista­mi goń­czy­mi przez war­szaw­skie sądy za udział w zor­ga­ni­zo­wa­nych gru­pach prze­stęp­czych (oża­row­skiej i moko­tow­skiej). „Sajur” tra­fił do aresz­tu śled­cze­go. W zakła­dzie kar­nym spę­dzi naj­bliż­sze 3,5 roku.

Policjanci Zarządu III Centralnego Biura Śledczego Policji, tzw. „łow­cy cie­ni” uzy­ska­li infor­ma­cję, gdzie może prze­by­wać 44-let­ni Piotr S. Bardzo dobrze przy­go­to­wa­li się do zasadz­ki, gdyż zacho­dzi­ło podej­rze­nie, że może mieć przy sobie broń. Funkcjonariusze namie­rzy­li „Sajura” przy jed­nej z pose­sji w Borzęcinie Dużym (powiat war­szaw­ski zachod­ni). Kiedy męż­czy­zna zorien­to­wał się, że poli­cjan­ci chcą go zatrzy­mać, zaczął ucie­kać na pobli­skie pola. Po kil­ku­set metrach został zatrzy­ma­ny i obez­wład­nio­ny, a następ­nie prze­wie­zio­ny do aresz­tu śledczego.

44-let­ni Piotr S. był poszu­ki­wa­ny od dłuż­sze­go cza­su przez Sąd Okręgowy w Warszawie i Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli. W tym dru­gim przy­pad­ku cho­dzi­ło o 3,5 roku zasą­dzo­nej kary pozba­wie­nia wol­no­ści za dzia­łal­ność w zor­ga­ni­zo­wa­nej gru­pie prze­stęp­czej o cha­rak­te­rze zbroj­nym, posia­da­nie bro­ni, jak rów­nież wpro­wa­dza­nie do obro­tu znacz­nych ilo­ści nar­ko­ty­ków. Ten wyrok doty­czył dzia­łal­no­ści Sajura w gru­pie mokotowskiej.

Natomiast Sąd Okręgowy w Warszawie poszu­ki­wał męż­czy­zny w związ­ku z toczą­cą się spra­wą, doty­czą­cą gru­py ożarowskiej.

„Sajur” opu­ścił zakład kar­ny w maju 2015 roku po oby­ciu kary 8 lat pozba­wie­nia wol­no­ści za dzia­łal­ność w gru­pie mokotowskiej.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.