„Łowcy Cieni” ujęli bardzo groźnego przestępcę. Działał w grupie ożarowskiej i mokotowskiej

Polic­jan­ci Zarzą­du III CBŚP zatrzy­mali 44-let­niego Pio­tra S. ps. Sajur w Borzęcinie Dużym pod Warsza­wą. Mężczyz­na był poszuki­wany dwoma lis­ta­mi gończy­mi przez warsza­wskie sądy za udzi­ał w zor­ga­ni­zowanych gru­pach przestępczych (ożarowskiej i moko­towskiej). „Sajur” trafił do aresz­tu śled­czego. W zakładzie karnym spędzi najbliższe 3,5 roku.

Polic­jan­ci Zarzą­du III Cen­tral­nego Biu­ra Śled­czego Policji, tzw. „łow­cy cieni” uzyskali infor­ma­cję, gdzie może prze­by­wać 44-let­ni Piotr S. Bard­zo dobrze przy­go­towali się do zasadz­ki, gdyż zachodz­iło pode­jrze­nie, że może mieć przy sobie broń. Funkcjonar­iusze namierzyli „Saju­ra” przy jed­nej z pos­esji w Borzęcinie Dużym (powiat warsza­ws­ki zachod­ni). Kiedy mężczyz­na zori­en­tował się, że polic­jan­ci chcą go zatrzy­mać, zaczął uciekać na pob­liskie pola. Po kilkuset metra­ch został zatrzy­many i obezwład­niony, a następ­nie przewieziony do aresz­tu śled­czego.
44-let­ni Piotr S. był poszuki­wany od dłuższego cza­su przez Sąd Okrę­gowy w Warsza­w­ie i Sąd Rejonowy dla Warsza­wy Woli. W tym drugim przy­pad­ku chodz­iło o 3,5 roku zasąd­zonej kary pozbaw­ienia wol­noś­ci za dzi­ałal­ność w zor­ga­ni­zowanej grupie przestępczej o charak­terze zbro­jnym, posi­adanie broni, jak również wprowadzanie do obro­tu znacznych iloś­ci narko­tyków. Ten wyrok doty­czył dzi­ałal­noś­ci Saju­ra w grupie moko­towskiej.

Nato­mi­ast Sąd Okrę­gowy w Warsza­w­ie poszuki­wał mężczyzny w związku z toczącą się sprawą, doty­czącą grupy ożarowskiej.

„Sajur” opuś­cił zakład karny w maju 2015 roku po oby­ciu kary 8 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci za dzi­ałal­ność w grupie moko­towskiej.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.