„Materiały archiwalne upublicznione po raz pierwszy”. Wystawa 100 lat Legii

21 kwiet­nia w Domu Spotkań z His­torią zostanie otwarta wys­tawa „100 lat Legii”. Wiele z udostęp­nionych mate­ri­ałów będzie pokazy­wanych po raz pier­wszy.

Fot. 100 lat Legii Warszawa / Facebook

Fot. 100 lat Legii Warsza­wa / Face­book

Zgod­nie z przy­go­towanym przez Klub planem obchodów stule­cia, już 21 kwiet­nia będzie miała miejsce pre­miera kole­jnej wyjątkowej ekspozy­cji jubileuszowej. Po Muzeum Legii, Galerii Prze­chod­niej, Muzeum Sportu i Turysty­ki, ta najwięk­sza i najbardziej spek­taku­lar­na zostanie zaprezen­towana we współpra­cy z Domem Spotkań z His­torią.
W ramach wys­tawy, udostęp­n­imy zwiedza­ją­cym mate­ri­ały archi­walne, z których duża część będzie upub­liczniona po raz pier­wszy. Wśród wspom­ni­anych mate­ri­ałów zna­jdą się tam, między inny­mi zdję­cia i doku­men­ty przed­staw­ia­jące enig­maty­czną do tej pory his­torię założe­nia Legii Warsza­wa, pow­iązanie z Legion­a­mi i Marsza­łkiem Józe­fem Pił­sud­skim, pier­wsze lata dzi­ałal­noś­ci Klubu poza Warsza­wą oraz już kole­jne lata po prze­niesie­niu do stol­i­cy.

Wys­tawa „100 lat Legii Warsza­wa” potr­wa od 21 kwiet­nia do 29 maja.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.