„Materiały archiwalne upublicznione po raz pierwszy”. Wystawa 100 lat Legii

21 kwiet­nia w Domu Spotkań z Historią zosta­nie otwar­ta wysta­wa „100 lat Legii”. Wiele z udo­stęp­nio­nych mate­ria­łów będzie poka­zy­wa­nych po raz pierwszy.

Fot. 100 lat Legii Warszawa / Facebook

Fot. 100 lat Legii Warszawa / Facebook

Zgodnie z przy­go­to­wa­nym przez Klub pla­nem obcho­dów stu­le­cia, już 21 kwiet­nia będzie mia­ła miej­sce pre­mie­ra kolej­nej wyjąt­ko­wej eks­po­zy­cji jubi­le­uszo­wej. Po Muzeum Legii, Galerii Przechodniej, Muzeum Sportu i Turystyki, ta naj­więk­sza i naj­bar­dziej spek­ta­ku­lar­na zosta­nie zapre­zen­to­wa­na we współ­pra­cy z Domem Spotkań z Historią.

W ramach wysta­wy, udo­stęp­ni­my zwie­dza­ją­cym mate­ria­ły archi­wal­ne, z któ­rych duża część będzie upu­blicz­nio­na po raz pierw­szy. Wśród wspo­mnia­nych mate­ria­łów znaj­dą się tam, mię­dzy inny­mi zdję­cia i doku­men­ty przed­sta­wia­ją­ce enig­ma­tycz­ną do tej pory histo­rię zało­że­nia Legii Warszawa, powią­za­nie z Legionami i Marszałkiem Józefem Piłsudskim, pierw­sze lata dzia­łal­no­ści Klubu poza Warszawą oraz już kolej­ne lata po prze­nie­sie­niu do stolicy.

Wystawa „100 lat Legii Warszawa” potrwa od 21 kwiet­nia do 29 maja.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.