Mąż, ojciec i ochroniarz po 50-tce szukał dziewczynki do seksu. Prowokacja pod Warszawą [WIDEO]

Zbigniew Stonoga zor­ga­ni­zo­wał kolej­ną uda­ną pro­wo­ka­cję. Tym razem wpadł ochro­niarz po 50-tce. Okazało się, że jest tak­że mężem i ojcem dwój­ki małych dzie­ci z któ­rych jed­no ma rok, a dru­gie trzy miesiące. 

Zatrzymanie mia­ło miej­sce w Józefosławiu. Wcześniej męż­czy­zna szu­kał przez inter­net dziew­czyn­ki do odby­cia sto­sun­ku. Interesowały go tyl­ko oso­by w wie­ku 12–14 lat. Osoba poda­ją­ca się za 14-lat­kę otrzy­ma­ła od nie­go nagie zdję­cia oraz fil­my. Przerażające jest też to, że zatrzy­ma­ny sam był mężem i ojcem rocz­ne­go oraz trzy­mie­sięcz­ne­go dziecka.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.