Mieszkańcy Żerania: nie odbierajcie nam połączenia do centrum!

Mieszkań­cy Żera­nia zbier­a­ją pod­pisy pod pety­cją w spraw­ie utrzy­ma­nia tras auto­busów linii 518, 705 i 735 oraz roz­wo­ju komu­nikacji na Żera­niu. Jak mówią planowane przez ZTM zmi­any odbiorą im bezpośred­nie połącze­nie z cen­trum, a mieszkań­com Legionowa, Nieporę­tu oraz Białołę­ki Dworskiej, Kobi­ał­ki czy Szamoci­na reg­u­larne i bezpośred­nie połącze­nie z Metrem Mary­mont.

Autobus linii 518. Fot. Mateusz1122 / Warszawa Wikia

Auto­bus linii 518. Fot. Mateusz1122 / Warsza­wa Wikia

Główne pos­tu­laty pety­cji to:
1. Pozostaw­ie­nie auto­busu 518 na obec­nej trasie (Nowod­wory – Dw. Centralny/centrum Warsza­wy) oraz zwięk­sze­nie jego częs­totli­woś­ci. Jeżeli są konieczne zmi­any, nie powin­ny one zmieni­ać charak­teru i trasy tej linii w sposób tak drasty­czny. Powyższe pos­tu­laty zostały również zawarte w stanowisku, które 9.11.2016 r. przyjęła Rada Dziel­ni­cy Białołę­ka.
2. Pozostaw­ie­nie auto­busów 705 i 735 na obec­nych trasach (Rynia – Metro Mary­mont, Zegrze Płd. – Metro Mary­mont) oraz zwięk­sze­nie ich częs­totli­woś­ci. Jeżeli są konieczne zmi­any, nie powin­ny one zmieni­ać charak­teru i tras tych linii w sposób tak drasty­czny.
3. Przeprowadze­nie sze­ro­kich kon­sul­tacji społecznych, gdzie punk­tem wyjś­cia będą obec­ne trasy auto­busów 518, 705 i 735.
4. Stworze­nie planu roz­wo­ju komu­nikacji na Żera­niu, z uwzględ­nie­niem ros­nącej licz­by mieszkańców oraz ist­nieją­cych i możli­wych do zre­al­i­zowana środ­ków komu­nikacji takich jak tramwaj z Żera­nia FSO do Trasy Mostu Północ­nego (znany także jako „tramwaj wzdłuż Mod­lińskiej”), co poz­woliło­by zaspokoić ros­nące z roku na rok potrze­by komu­nika­cyjne w tym rejonie.
Pety­c­ja jest dostęp­na online pod adresem: http://zmienmy.to/petycja/tak–dla-utrzy­ma­nia-tras-auto­bu­sow–518–705-i-735-oraz-dla-rozwoju-komunikacji-na-zeraniu/ i obec­nie pod­pisało ją pon­ad 500 osób (464 pod­pisów online i 72 zebrane na kar­tach).

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.