Mieszkańcy Żerania: nie odbierajcie nam połączenia do centrum!

Mieszkańcy Żerania zbie­ra­ją pod­pi­sy pod pety­cją w spra­wie utrzy­ma­nia tras auto­bu­sów linii 518, 705 i 735 oraz roz­wo­ju komu­ni­ka­cji na Żeraniu. Jak mówią pla­no­wa­ne przez ZTM zmia­ny odbio­rą im bez­po­śred­nie połą­cze­nie z cen­trum, a miesz­kań­com Legionowa, Nieporętu oraz Białołęki Dworskiej, Kobiałki czy Szamocina regu­lar­ne i bez­po­śred­nie połą­cze­nie z Metrem Marymont.

Autobus linii 518. Fot. Mateusz1122 / Warszawa Wikia

Autobus linii 518. Fot. Mateusz1122 / Warszawa Wikia

Główne postu­la­ty pety­cji to:
1. Pozostawienie auto­bu­su 518 na obec­nej tra­sie (Nowodwory – Dw. Centralny/centrum Warszawy) oraz zwięk­sze­nie jego czę­sto­tli­wo­ści. Jeżeli są koniecz­ne zmia­ny, nie powin­ny one zmie­niać cha­rak­te­ru i tra­sy tej linii w spo­sób tak dra­stycz­ny. Powyższe postu­la­ty zosta­ły rów­nież zawar­te w sta­no­wi­sku, któ­re 9.11.2016 r. przy­ję­ła Rada Dzielnicy Białołęka.
2. Pozostawienie auto­bu­sów 705 i 735 na obec­nych tra­sach (Rynia – Metro Marymont, Zegrze Płd. – Metro Marymont) oraz zwięk­sze­nie ich czę­sto­tli­wo­ści. Jeżeli są koniecz­ne zmia­ny, nie powin­ny one zmie­niać cha­rak­te­ru i tras tych linii w spo­sób tak drastyczny.
3. Przeprowadzenie sze­ro­kich kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych, gdzie punk­tem wyj­ścia będą obec­ne tra­sy auto­bu­sów 518, 705 i 735.
4. Stworzenie pla­nu roz­wo­ju komu­ni­ka­cji na Żeraniu, z uwzględ­nie­niem rosną­cej licz­by miesz­kań­ców oraz ist­nie­ją­cych i moż­li­wych do zre­ali­zo­wa­na środ­ków komu­ni­ka­cji takich jak tram­waj z Żerania FSO do Trasy Mostu Północnego (zna­ny tak­że jako „tram­waj wzdłuż Modlińskiej”), co pozwo­li­ło­by zaspo­ko­ić rosną­ce z roku na rok potrze­by komu­ni­ka­cyj­ne w tym rejonie.

Petycja jest dostęp­na onli­ne pod adre­sem: http://zmienmy.to/petycja/tak-dla-utrzy­ma­nia-tras-auto­bu­sow-518–705-i-735-oraz-dla-rozwoju-komu­ni­ka­cji-na-zera­niu/ i obec­nie pod­pi­sa­ło ją ponad 500 osób (464 pod­pi­sów onli­ne i 72 zebra­ne na kartach).

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.