Mieszkańcy Włoch znaleźli na przystanku dziwne stworzenie

Niedawno infor­mo­wa­li­śmy o 1,5-metrowym wężu, któ­ry peł­zał po Gocławiu. Teraz na przy­stan­ku ktoś porzu­cił inne stwo­rze­nie. To wod­ny krab wełnistoszczypcy.

Fot. Straż Miejska

Fot. Straż Miejska

W pią­tek ok. godz. 12.25 do stra­ży miej­skiej wpły­nę­ło zgło­sze­nie doty­czą­ce kra­ba pozo­sta­wio­ne­go na ław­ce przy­stan­ku auto­bu­so­we­go przy ul. Na Skraju. „Skorupiak miał ok. 8 cm i był w dobrej kon­dy­cji” – opo­wia­da st. inspek­tor Tomasz Szymczak z Ekopatrolu. Krab został prze­wie­zio­ny do her­pe­ta­rium w sto­łecz­nym ZOO.

Krab weł­ni­stosz­czyp­cy to gatu­nek obcy i inwa­zyj­ny. Naturalnie wystę­pu­je w Chinach. W spo­sób nie­za­mie­rzo­ny dostał się na wody Bałtyku poprzez trans­port mor­ski. Podczas maso­wej inwa­zji kra­by te zapeł­nia­ją pułap­ki na poła­wia­ne ryby (np. węgo­rze) i raki, zaty­ka­ją prze­pław­ki dla ryb w zbior­ni­kach zapo­ro­wych i urzą­dze­nia pobo­ru wody w elek­trow­niach. Ponadto wypie­ra rodzi­me gatun­ki dla­te­go też insty­tut PAN od lat ostrze­ga o potrze­bie kon­tro­li gatun­ku w Polsce.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.