Mieszkanie dla młodych… z poprawczaka

Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Falenicy

Schro­nisko dla Nielet­nich i Zakład Popraw­czy w Faleni­cy

Warsza­wska Gaze­ta Wybor­cza poin­for­mowała o pilotażowym pro­gramie w stol­i­cy. Młodzi ludzie, którzy wyjdą z zakładu popraw­czego dostaną mieszkanie. Dzię­ki temu mają nauczyć się, jak samodziel­noś­ci i poradz­ić z prob­le­ma­mi. Pro­jekt będzie prowadz­iła Fun­dac­ja „Po drugie”. W związku z tym Warsza­wa w Pigułce skon­tak­towała się z Panią Agnieszką Siko­rą, preze­sem sto­warzyszenia, aby dowiedzieć się jak najwięcej.

Fun­dac­ja ma zami­ar wyna­jąć dwa, trzy­poko­jowe mieszka­nia na wol­nym rynku. W każdym z nich będzie mieszkało po trzy oso­by tej samej płci. Wiek mieszkańców to 18–21 lat. Pro­jekt został dofi­nan­sowany ze środ­ków m. St. Warsza­wy.

Każdy z wychowanków dostanie swo­je klucze. Mają sprzą­tać, gotować i par­ty­cy­pować w kosz­tach – oczy­wiś­cie w miarę swoich możli­woś­ci. Każ­da gru­pa będzie też miał swo­jego opieku­na, który ma im poma­gać i kon­trolować od cza­su do cza­su:

„Chce­my, aby opiekun miał z nimi koleżeńs­ki kon­takt. Nie ma to być relac­ja nad­zor­cza.” – mówi Pani Agniesz­ka Siko­ra. – „Najwięk­sza trud­ność po opuszcze­niu placów­ki jest taka, że młodzież wraca do środowiska w którym częs­to doszło do jej demor­al­iza­cji. Poza tym część z nich nie jest samodziel­na i nie umie funkcjonować poza placówką. Nasz pro­gram związany jest bezpośred­nio z pro­filem naszej fun­dacji. Jed­nym z jej zadań jest pomoc wychowankom zakładów popraw­czych w wyjś­ciu na prostą.”

W grupie jest młodzież, która chce się uczyć. Wychowankowie częs­to są tylko po gim­nazjum lub – rzadziej – szkole zawodowej. Nau­ka w try­bie wiec­zorowym poz­woli im na znalezie­nie pra­cy i usamodziel­nie­nie się.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.