Minimalna płaca jeszcze wzrośnie? Ministerstwo pracy chce przeprowadzić rewolucje!

Obec­nie pła­ca min­i­mal­na wynosi 1850 zł za pełny etat. „Skierowal­iśmy na Komitet Stały Rady Min­istrów propozy­cję, która mówi o wyna­grodze­niu min­i­mal­nym w 2018 r. na poziomie 2100 zł” – powiedzi­ała w piątek PAP min­is­ter rodziny, pra­cy i poli­ty­ki społecznej Elż­bi­eta Rafal­s­ka. Oznacza to,ze pła­ca wzrosła­by o 250 zł.

Fot. Pix­abay

„Ter­az 2000 zł min­i­mal­nego wyna­grodzenia stanowi 47,14 prze­cięt­nego wyna­grodzenia” – pod­kreśliła w roz­mowie PAP sze­fowa MRPiPS.
Zwró­ciła uwagę, że wraz z pod­niesie­niem min­i­mal­nego wyna­grodzenia pod­niosła­by się także min­i­mal­na stawka godzi­nowa. „Nasza propozy­c­ja to jest w zaokrą­gle­niu 13 zł 70 gr. To wzrost staw­ki godzi­nowej o 5 proc.” – oświad­czyła Rafal­s­ka.

Min­is­ter zaz­naczyła jed­nak, że ostate­czną decyzję ws. min­i­mal­nego wyna­grodzenia pode­jmie Rada Min­istrów. „To jest propozy­c­ja, która może ulec zmi­an­ie albo w jed­ną albo drugą stronę. To zależy od ostate­cznej decyzji Rady Min­istrów. W ubiegłym roku Rada Min­istrów pod­niosła stawkę min­i­mal­nego wyna­grodzenia w sto­sunku do tego, co zapro­ponował min­is­ter pra­cy” – przy­pom­ni­ała.

Zdaniem Rafal­skiej wzrost min­i­mal­nego wyna­grodzenia jest uza­sad­niony. „W takiej sytu­acji na rynku pra­cy to jest dobra propozy­c­ja. Inna była­by sytu­ac­ja, gdy­byśmy mieli wysoką stopę bezrobo­cia, nis­ki wzrost gospo­dar­czy” – stwierdz­iła.

Źródło: www.kurier.pap.pl

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.