Minister energii nie widzi potrzeby, by z rynku zniknął miał węglowy, bo… jest dużo pieców, które go wykorzystują

Min­is­ter energii Krzysztof Tchórzews­ki nie widzi potrze­by wyco­fa­nia z rynku miału węglowego, zwłaszcza że elek­tro­ciepłown­ie mają wiele pieców przys­tosowanych do jego spala­nia. O wyco­fanie miału i mułów węglowych apelu­ją ekolodzy


.

Fot. Pix­abay

Min­is­ter pytany w piątek przez dzi­en­nikarzy o to, czy z rynku, a szczegól­nie ze sprzedaży detal­icznej, znikną pali­wa, wskazał, że w elek­tro­ciepłow­n­i­ach jest „bard­zo wiele pieców przys­tosowanych do miału”. Nato­mi­ast – jak mówił – stosowanie tego pali­wa w piecach domowych „jest bard­zo trudne”.


Orga­ni­za­c­je eko­log­iczne, m.in. Clien­tEarth Prawni­cy dla Zie­mi oraz Green­peace apelu­ją o wyco­fanie z rynku detal­icznego naj­gorszej jakoś­ci paliw – np. miału i mułów węglowych apelu­ją. Ich zdaniem główną przy­czyną zanieczyszczeń powi­etrza, w tym szkodli­wego smogu, jest właśnie złej jakoś­ci pali­wo spalane w domowych piecach.

W piątek orga­ni­za­c­je eko­log­iczne: Akcji Demokrac­ja, Fun­dacji Clien­tEarth Prawni­cy dla Zie­mi, Sto­warzyszenia Mias­to Jest Nasze oraz Green­peace Pol­s­ka mają przekazać skargę do Komisji Europe­jskiej w Warsza­w­ie na wielo­let­nie zanied­ba­nia władz w kwestii nad­miernych stężeń benzo(a)pirenu w powi­etrzu. Apel do KE pod­pisało dotąd 18 tys. osób.

W czwartek Pol­s­ka Zielona Sieć poin­for­mowała, że od początku roku minęło zaled­wie pół­to­ra miesią­ca, a 16 pol­s­kich miast już przewyższyło dopuszczal­ny, roczny lim­it dni z przekrocze­niem norm jakoś­ci powi­etrza.

Resort energii tłu­maczy, że mają ograniczyć napływ niesor­towanego węgla do Pol­s­ki. Chodzi głównie o węgiel zza wschod­niej grani­cy. Przepisy mają też uporząd­kować rynek paliw stałych w naszym kra­ju i poz­wolić kon­sumen­tom uzyskać infor­ma­c­je, jaki węgiel kupu­ją.

Źródło: www.kurier.pap.pl

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.