Minister Mariusz Błaszczak: „Apeluję żebyście się wycofali z popierania ludzi chorych z nienawiści”

Kole­j­na grani­ca jest pokony­wana. Apelu­ję żebyś­cie się wyco­fali z popiera­nia ludzi chorych z nien­aw­iś­ci i potępili tego rodza­ju zachowa­nia – powiedzi­ał w czwartek min­is­ter Mar­iusz Błaszczak pod­czas kon­fer­encji pra­sowej naw­iązu­jąc do zdarzeń pod­czas obchodów 85. miesięczni­cy smoleńskiej.Min­is­ter poin­for­mował, że wczo­raj w Warsza­w­ie znów doszło do pró­by ograniczenia możli­woś­ci legal­nego demon­strowa­nia. – Grupa ludzi po raz kole­jny próbowała zakłó­cić uroczys­toś­ci związane z najwięk­szą tragedią z jaką mieliśmy do czynienia po II Wojnie Świa­towej. Na bar­barzyńskość tej postawy wskazu­je fakt, że niek­tórzy spośród tych uczest­ników cieszyli się, że zginęło 96 osób – powiedzi­ał Mar­iusz Błaszczak.

Min­is­ter naw­iązał również do zachowa­nia posłów w Sejmie. – Kiedy mówiłem, że popieranie tych, którzy blokowali tę uroczys­tość jest zachę­caniem do nien­aw­iś­ci, moż­na było usłyszeć rechot w wyko­na­niu posła PO Sła­womi­ra Nitrasa – powiedzi­ał szef resor­tu spraw wewnętrznych i admin­is­tracji. Przy­pom­ni­ał, że 19 październi­ka 2010 roku doszło do mor­du na tle poli­ty­cznym. Wów­czas były dzi­ałacz PO Ryszard Cyba zamor­dował śp. Mar­ka Rosi­a­ka z Prawa i Spraw­iedli­woś­ci. – Zwracam się do par­la­men­tarzys­tów, którzy dziś w Sejmie trzy­mali białe róże, żeby zaprzestali takich dzi­ałań. One prowadzą do eskalacji nien­aw­iś­ci. W ten sposób poli­ty­cy total­nej opozy­cji hodu­ją nowego Cybę – stwierdz­ił min­is­ter Mar­iusz Błaszczak.

10 maja pod­czas mszy świętej odpraw­ianej w Kat­e­drze Warsza­wskiej doszło do pró­by zakłóce­nia uroczys­toś­ci religi­jnej. – Kole­j­na grani­ca jest pokony­wana. Apelu­ję żebyś­cie się wyco­fali z popiera­nia ludzi chorych z nien­aw­iś­ci i potępili tego rodza­ju zachowa­nia – powiedzi­ał szef MSWiA.

O dzi­ała­ni­ach Policji pod­czas środowych wydarzeń mówili nadin­sp. Jarosław Szym­czyk, komen­dant główny policji nadin­sp. Jarosław Szym­czyk oraz mł. insp. Rafał Kubic­ki, komen­dant stołeczny. – Chci­ałbym pod­kreślić, że polscy polic­jan­ci wczo­raj dzi­ałali w sposób pro­fesjon­al­ny i zde­cy­dowany umożli­wia­jąc praw­idłowy prze­bieg legal­nego zgro­madzenia oraz nie dopuszcza­jąc do przy­pad­ków łama­nia prawa – powiedzi­ał komen­dant główny policji. Poin­for­mował również, że przy­go­towanie zabez­pieczenia zawsze poprzed­zone jest anal­iza­mi. To na ich pod­staw­ie do dzi­ałań kieru­je się odpowied­nią liczbę funkcjonar­iuszy. – Blokowanie prze­jś­cia legal­nego zgro­madzenia, pró­by zakłóce­nia uroczys­toś­ci religi­jnych czy w końcu przy­padek fizy­cznego ataku na uczest­ni­ka i funkcjonar­iusza pokazu­ją, że zabez­piecze­nie uroczys­toś­ci w takiej sile jest niezbędne – pod­kreślił szef pol­skiej policji.
Komen­dant stołeczny poin­for­mował, że funkcjonar­iusze przy­go­towali wnios­ki do sądu o ukaranie 22 osób, które przeszkadza­ły w prze­biegu legal­nego zgro­madzenia. Cztery oso­by zatrzy­mano w związku pode­jrze­niem popełnienia przestępst­wa. Chodzi o zakłóce­nie aktu religi­jnego oraz narusze­nie nietykalnoś­ci cielesnej.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.