Minister Mariusz Błaszczak: „Apeluję żebyście się wycofali z popierania ludzi chorych z nienawiści”

Kolejna gra­ni­ca jest poko­ny­wa­na. Apeluję żeby­ście się wyco­fa­li z popie­ra­nia ludzi cho­rych z nie­na­wi­ści i potę­pi­li tego rodza­ju zacho­wa­nia – powie­dział w czwar­tek mini­ster Mariusz Błaszczak pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej nawią­zu­jąc do zda­rzeń pod­czas obcho­dów 85. mie­sięcz­ni­cy smoleńskiej.Minister poin­for­mo­wał, że wczo­raj w Warszawie znów doszło do pró­by ogra­ni­cze­nia moż­li­wo­ści legal­ne­go demon­stro­wa­nia. – Grupa ludzi po raz kolej­ny pró­bo­wa­ła zakłó­cić uro­czy­sto­ści zwią­za­ne z naj­więk­szą tra­ge­dią z jaką mie­li­śmy do czy­nie­nia po II Wojnie Światowej. Na bar­ba­rzyń­skość tej posta­wy wska­zu­je fakt, że nie­któ­rzy spo­śród tych uczest­ni­ków cie­szy­li się, że zgi­nę­ło 96 osób – powie­dział Mariusz Błaszczak.

Minister nawią­zał rów­nież do zacho­wa­nia posłów w Sejmie. – Kiedy mówi­łem, że popie­ra­nie tych, któ­rzy blo­ko­wa­li tę uro­czy­stość jest zachę­ca­niem do nie­na­wi­ści, moż­na było usły­szeć rechot w wyko­na­niu posła PO Sławomira Nitrasa – powie­dział szef resor­tu spraw wewnętrz­nych i admi­ni­stra­cji. Przypomniał, że 19 paź­dzier­ni­ka 2010 roku doszło do mor­du na tle poli­tycz­nym. Wówczas były dzia­łacz PO Ryszard Cyba zamor­do­wał śp. Marka Rosiaka z Prawa i Sprawiedliwości. – Zwracam się do par­la­men­ta­rzy­stów, któ­rzy dziś w Sejmie trzy­ma­li bia­łe róże, żeby zaprze­sta­li takich dzia­łań. One pro­wa­dzą do eska­la­cji nie­na­wi­ści. W ten spo­sób poli­ty­cy total­nej opo­zy­cji hodu­ją nowe­go Cybę – stwier­dził mini­ster Mariusz Błaszczak.

10 maja pod­czas mszy świę­tej odpra­wia­nej w Katedrze Warszawskiej doszło do pró­by zakłó­ce­nia uro­czy­sto­ści reli­gij­nej. – Kolejna gra­ni­ca jest poko­ny­wa­na. Apeluję żeby­ście się wyco­fa­li z popie­ra­nia ludzi cho­rych z nie­na­wi­ści i potę­pi­li tego rodza­ju zacho­wa­nia – powie­dział szef MSWiA.

O dzia­ła­niach Policji pod­czas śro­do­wych wyda­rzeń mówi­li nad­insp. Jarosław Szymczyk, komen­dant głów­ny poli­cji nad­insp. Jarosław Szymczyk oraz mł. insp. Rafał Kubicki, komen­dant sto­łecz­ny. – Chciałbym pod­kre­ślić, że pol­scy poli­cjan­ci wczo­raj dzia­ła­li w spo­sób pro­fe­sjo­nal­ny i zde­cy­do­wa­ny umoż­li­wia­jąc pra­wi­dło­wy prze­bieg legal­ne­go zgro­ma­dze­nia oraz nie dopusz­cza­jąc do przy­pad­ków łama­nia pra­wa – powie­dział komen­dant głów­ny poli­cji. Poinformował rów­nież, że przy­go­to­wa­nie zabez­pie­cze­nia zawsze poprze­dzo­ne jest ana­li­za­mi. To na ich pod­sta­wie do dzia­łań kie­ru­je się odpo­wied­nią licz­bę funk­cjo­na­riu­szy. – Blokowanie przej­ścia legal­ne­go zgro­ma­dze­nia, pró­by zakłó­ce­nia uro­czy­sto­ści reli­gij­nych czy w koń­cu przy­pa­dek fizycz­ne­go ata­ku na uczest­ni­ka i funk­cjo­na­riu­sza poka­zu­ją, że zabez­pie­cze­nie uro­czy­sto­ści w takiej sile jest nie­zbęd­ne – pod­kre­ślił szef pol­skiej policji.
Komendant sto­łecz­ny poin­for­mo­wał, że funk­cjo­na­riu­sze przy­go­to­wa­li wnio­ski do sądu o uka­ra­nie 22 osób, któ­re prze­szka­dza­ły w prze­bie­gu legal­ne­go zgro­ma­dze­nia. Cztery oso­by zatrzy­ma­no w związ­ku podej­rze­niem popeł­nie­nia prze­stęp­stwa. Chodzi o zakłó­ce­nie aktu reli­gij­ne­go oraz naru­sze­nie nie­ty­kal­no­ści cielesnej.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.