Młody Syryjczyk próbował oszukać dwa razy

Obywatel Syrii, któ­ry dwu­krot­nie chciał wpro­wa­dzić w błąd funk­cjo­na­riu­szy z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin został zatrzy­ma­ny a następ­nie osa­dzo­ny w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli.

Fot. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Fot. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

18 let­ni oby­wa­tel Syrii, któ­ry przy­le­ciał do Polski ze Szwecji, do kon­tro­li przed­sta­wił funk­cjo­na­riu­szom syryj­ski pasz­port oraz wysta­wio­ną na te same dane szwedz­ką kar­tę poby­tu. Wizerunek cudzo­ziem­ca znaj­du­ją­cy się w kar­cie poby­tu wzbu­dził wąt­pli­wo­ści czy jest to ta sama oso­ba, któ­rej wize­ru­nek wid­nie­je w pasz­por­cie. Paszport oraz kar­ta nie nosi­ły zna­mion fał­szer­stwa, dla­te­go funk­cjo­na­riu­sze podej­rze­wa­li, że pasz­port syryj­ski został wyda­ny na dane, któ­re są w szwedz­kiej kar­cie poby­tu. Paszport zawie­rał zdję­cie oso­by, któ­ra się nim fak­tycz­nie posłu­gi­wa­ła a wize­ru­nek w kar­cie nale­żał do innej, nato­miast dane oso­bo­we w obu doku­men­tach były takie same. Najprawdopodobniej, więc pasz­port syryj­ski został wyro­bio­ny na dane posia­da­cza szwedz­kiej kar­ty. Wątpliwości funk­cjo­na­riu­szy potwier­dzi­ło to, że zapy­ta­ny o datę uro­dze­nia Syryjczyk potra­fił podać tyl­ko rok uro­dze­nia oraz w momen­cie przed­sta­wie­nia mu powięk­szo­ne­go wize­run­ku oso­by wid­nie­ją­cej w kar­cie poby­tu powie­dział, że to nie jest on.

Cudzoziemiec został zatrzy­ma­ny, a następ­nie przed­sta­wio­no mu zarzu­ty posłu­że­nia się, jako wła­snym, doku­men­tem stwier­dza­ją­cym toż­sa­mość innej oso­by oraz oka­za­nia do kon­tro­li funk­cjo­na­riu­szo­wi Straży Granicznej, uprzed­nio wyłu­dzo­ny doku­ment toż­sa­mo­ści w posta­ci pasz­por­tu, czy­li o czy­ny z art. 275 § 1 kk i art. 273 kk.

Podejrzany przy­znał się do zarzu­ca­nych mu czy­nów i dobro­wol­nie pod­dał łącz­nej karze za oby­dwa prze­stęp­stwa w wymia­rze 6 mie­się­cy pozba­wie­nia wol­no­ści, z warun­ko­wym zawie­sze­niem wyko­na­nia kary na okres pró­by wyno­szą­cy 2 lata.

Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim wydał posta­no­wie­nie o umiesz­cze­niu cudzo­ziem­ca w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli na okres 3 mie­się­cy licząc od dnia zatrzymania.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.