Młody Syryjczyk próbował oszukać dwa razy

Oby­wa­tel Syrii, który dwukrot­nie chci­ał wprowadz­ić w błąd funkcjonar­iuszy z Placów­ki Straży Granicznej Warsza­wa-Mod­lin został zatrzy­many a następ­nie osad­zony w Strzeżonym Ośrod­ku dla Cud­zoziem­ców w Lesznowoli.


Fot. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Fot. Nad­wiślańs­ki Odd­zi­ał Straży Granicznej

18 let­ni oby­wa­tel Syrii, który przyle­ci­ał do Pol­s­ki ze Szwecji, do kon­troli przed­staw­ił funkcjonar­ius­zom syryjs­ki pasz­port oraz wys­taw­ioną na te same dane szwedzką kartę poby­tu. Wiz­erunek cud­zoziem­ca zna­j­du­ją­cy się w kar­cie poby­tu wzbudz­ił wąt­pli­woś­ci czy jest to ta sama oso­ba, której wiz­erunek wid­nieje w pasz­por­cie. Pasz­port oraz kar­ta nie nosiły znamion fałsz­erst­wa, dlat­ego funkcjonar­iusze pode­jrze­wali, że pasz­port syryjs­ki został wydany na dane, które są w szwedzkiej kar­cie poby­tu. Pasz­port zaw­ier­ał zdję­cie oso­by, która się nim fak­ty­cznie posługi­wała a wiz­erunek w kar­cie należał do innej, nato­mi­ast dane osobowe w obu doku­men­tach były takie same. Najpraw­dopodob­niej, więc pasz­port syryjs­ki został wyro­biony na dane posi­adacza szwedzkiej kar­ty. Wąt­pli­woś­ci funkcjonar­iuszy potwierdz­iło to, że zapy­tany o datę urodzenia Syryjczyk potrafił podać tylko rok urodzenia oraz w momen­cie przed­staw­ienia mu pow­ięk­szonego wiz­erunku oso­by wid­niejącej w kar­cie poby­tu powiedzi­ał, że to nie jest on.


Cud­zoziemiec został zatrzy­many, a następ­nie przed­staw­iono mu zarzu­ty posłuże­nia się, jako włas­nym, doku­mentem stwierdza­ją­cym tożsamość innej oso­by oraz okaza­nia do kon­troli funkcjonar­ius­zowi Straży Granicznej, uprzed­nio wyłud­zony doku­ment tożsamoś­ci w postaci pasz­por­tu, czyli o czyny z art. 275 § 1 kk i art. 273 kk.

Pode­jrzany przyz­nał się do zarzu­canych mu czynów i dobrowol­nie pod­dał łącznej karze za oby­d­wa przestępst­wa w wymi­arze 6 miesię­cy pozbaw­ienia wol­noś­ci, z warunk­owym zaw­iesze­niem wyko­na­nia kary na okres pró­by wynoszą­cy 2 lata.

Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim wydał postanowie­nie o umieszcze­niu cud­zoziem­ca w Strzeżonym Ośrod­ku dla Cud­zoziem­ców w Lesznowoli na okres 3 miesię­cy licząc od dnia zatrzy­ma­nia.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.