Modlin Twierdza: Złodzieje okradli wodnych strażaków

W nocy z wtor­ku na śro­dę (9÷10 maja) nie­zna­ni spraw­cy wła­ma­li się do remi­zy Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Modlinie Twierdzy. Złodzieje ukra­dli sil­nik do łodzi ratun­ko­wej oraz agre­gat prą­do­twór­czy i pom­pę szla­mo­wą. Policja inten­syw­nie poszu­ku­je spraw­ców kradzieży.

Skradziony sprzęt:

  • Silnik do łodzi FunYack E115DSLAFG 05442992
  • Agregat Prądotwórczy KRAFT WELE i3500 numer seryj­ny APA/666/2014
  • Pompa Szlamowa Honda WT30X

Strażacy posta­no­wi­li nagło­śnić spra­wę w mediach ogól­no­pol­skich. Do Modlina Twierdzy przy­je­cha­li dzien­ni­ka­rze z ogól­no­pol­skich sta­cji tele­wi­zyj­nych oraz prasy.

Sprawców poszu­ku­ją poli­cjan­ci z Nowego Dworu Mazowieckiego. Technik zabez­pie­czył pozo­sta­wio­ne na miej­scu kra­dzie­ży śla­dy. W dzia­ła­niach udział brał rów­nież pies tro­pią­cy. Burmistrz Jacek Kowalski poin­for­mo­wał, że doło­ży wszel­kich sta­rań aby jak naj­szyb­ciej jed­nost­ka pozy­ska­ła nowy sil­nik i mogła dalej dbać o bez­pie­czeń­stwo na wodach mia­sta i powiatu.

źró­dło: http://wirtualnynowydwor.pl/modlin-twierdza-zlodzieje-okradli-wodnych-strazakow/

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.