MSWiA sprawdziło uchodźców. „Żadna z osób nie spełniła wymagań bezpieczeństwa”

MSWiA wydała komu­nikat ws. uchodźców i mech­a­niz­mu relokacji. Min­is­terst­wo infor­mu­je, że żad­na z osób, które miała trafić do Pol­skie nie speł­ni­ała wymogów bez­pieczeńst­wa.

Uchodź­cy. Fot. Shut­ter­stock

„Infor­mu­je­my, że nieprawdzi­we jest stwierdze­nie Grze­gorza Schetyny, prze­wod­niczącego Plat­formy Oby­wa­tel­skiej, jako­by Pol­s­ka miała pełną swo­bodę wyboru osób kwal­i­fiku­ją­cych się do relokacji. Należy zaz­naczyć, że zgod­nie z przepisa­mi Decyzji Rady (UE) z dnia 14 wrześ­nia 2015 r. oraz Decyzji Rady (UE) z dnia 22 wrześ­nia 2015 r. ostate­cz­na decyz­ja w tej spraw­ie należy do rządów Włoch i Grecji” – pisze MSWiA.
„Włochy i Grec­ja dokonu­jąc tego wyboru mogą, ale nie muszą, uwzględ­nić przekazane przez państ­wa członkowskie pref­er­enc­je m.in. takie jak: zna­jo­mość języków, czy więzy rodzinne, kul­tur­owe lub społeczne, mogące ułatwić inte­grację osób relokowanych w społeczeńst­wie państ­wa członkowskiego. Każde państ­wo członkowskie ma następ­nie możli­wość odmowy przyję­cia wybranych osób kieru­jąc się przede wszys­tkim wzglę­da­mi bez­pieczeńst­wa (art. 5 ust. 7). Jed­nakże, w przy­pad­ku braku osób, które speł­ni­ały­by określony pro­fil, relokac­ja objęła­by wszys­tkie oso­by nieza­leżnie od pref­er­encji.

Jedyną sytu­acją, w której państ­wo członkowskie może odmówić przyję­cia danej oso­by są względy bez­pieczeńst­wa (np. w przy­pad­ku niemożli­woś­ci zwery­fikowa­nia tożsamoś­ci i aut­en­ty­cznoś­ci doku­men­tów). Pol­s­ka dele­gowała do hotspotów w Grecji i we Włoszech ofi­cerów łącznikowych, których zadaniem było sprawdze­nie osób pod kątem bez­pieczeńst­wa. W wyniku ich dzi­ałań żad­na ze wskazanych przez służ­by greck­ie i włoskie osób nie spełniła wyma­gań bez­pieczeńst­wa”.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.