Na Pokornej powstał sklep w którym sprzedawane są produkty bez opakowania

Czy może być coś bar­dziej eko od skle­pu z żyw­no­ścią bez środ­ków che­micz­nych, kon­ser­wan­tów, barw­ni­ków lub innych sztucz­nych i zmo­dy­fi­ko­wa­nych gene­tycz­nie dodat­ków? Może. Sklep w któ­rym dodat­ko­wo to wszyst­ko sprze­da­je się bez opa­ko­wa­nia. Właśnie taka jest idea skle­pu „Nagie z Natury”, któ­ry otwo­rzo­no przy ul. Pokornej 2.

Fot. Nagie z Natury / Facebook

Fot. Nagie z Natury / Facebook

Pudełka moż­na doku­pić na miej­scu lub zabrać je z domu, jed­nak domyśl­nie całość utrzy­ma­na jest w kon­wen­cji „szwedz­kie­go sto­łu”. Wygląda to tro­chę, jak bazar w egzo­tycz­nych kra­jach, ale patrząc na ogól­ny wystrój, chy­ba taki wła­śnie był zamysł.

„W naszym małym skle­pie może­cie zna­leźć pra­wie wszyst­ko. Uważamy, że posia­da­nie wie­lu marek oraz opa­ko­wań dla tego same­go typu pro­duk­tów nie jest koniecz­ne. Dlatego w NAGIE znaj­dzie­cie cer­ty­fi­ko­wa­ne, w 100% eko­lo­gicz­ne pro­duk­ty na wagę, bez opa­ko­wań, zdjęć, marek czy kolo­ro­wych, sztucz­nych pude­łek. Tutaj będzie­cie mogli poczuć zapach, dotknąć i zoba­czyć pro­dukt w jego natu­ral­nej for­mie, ponie­waż wie­rzy­my, że żyw­ność powin­na być zapre­zen­to­wa­na w spo­sób naj­bar­dziej zbli­żo­ny do tego, jaki ofe­ru­je nam natu­ra. Dlatego nasze pro­duk­ty są NAGIE. NAGIE Z NATURY.” – czy­ta­my w opi­sie na stro­nie inter­ne­to­wej sklepu.

Fot. Nagie z Natury / Facebook

Fot. Nagie z Natury / Facebook

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.