Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w Sylwestra. Kto nie wejdzie na imprezę?

Urząd Miasta opu­bli­ko­wał regu­la­min wyda­rze­nia HELLO 2017! #SYLWESTERWARSZAWA”. Nie wej­dą oso­by pod wpły­wem alko­ho­lu, posia­da­ją­ce broń, agre­syw­ne, noszą­ce buty z meta­lo­wy­mi zakoń­cze­nia­mi oraz takie któ­rych wygląd zewnętrz­ny unie­moż­li­wia iden­ty­fi­la­cję. Przeczytajcie kto jesz­cze nie wej­dzie na miej­ską impre­zę Sylwestrową.

Fot. Pixabay

 1. Wstęp na teren impre­zy maso­wej pt. „HELLO 2017! #SYLWESTERWARSZAWA” w ter­mi­nie: 31.12.2016r./01.01.2017 r. w godzi­nach 19:00 – 01:30. Na Pl. Defilad jest bezpłatny.
 1. Wstęp na teren impre­zy nie przy­słu­gu­je nastę­pu­ją­cym osobom:
  a. oso­bom, wobec któ­rych zosta­ło wyda­ne orzeczenie:
  – zaka­zu­ją­ce wstę­pu na impre­zę maso­wą, w razie uka­ra­nia za wykro­cze­nia, o któ­rych mowa w art. 22 Ustawy z dnia 20 mar­ca 2009 r. o bez­pie­czeń­stwie imprez maso­wych,– zobo­wią­zu­ją­ce do powstrzy­ma­nia się od prze­by­wa­nia w miej­scach prze­pro­wa­dza­nia imprez maso­wych, wyda­ne przez sąd wobec ska­za­ne­go w związ­ku z warun­ko­wym zawie­sze­niem wyko­na­nia kary pozba­wie­nia wol­no­ści albo wobec nie­let­nie­go na pod­sta­wie art. 6 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 paź­dzier­ni­ka 1982 r. o postę­po­wa­niu w spra­wach nieletnich;

  b. oso­bom, któ­re odma­wia­ją pod­da­nia się czyn­no­ściom, o któ­rych mowa w pkt. 10.

 2. Organizator impre­zy może odmó­wić wstę­pu na impre­zę oraz prze­by­wa­nia na niej osobom:
  a. znaj­du­ją­cym się pod widocz­nym wpły­wem alko­ho­lu, środ­ków odu­rza­ją­cych, psy­cho­tro­po­wych lub innych podob­nie dzia­ła­ją­cych środków,
  b. posia­da­ją­cym broń lub inne przed­mio­ty nie­bez­piecz­ne, mate­ria­ły piro­tech­nicz­ne, napo­je, środ­ki lub sub­stan­cje odurzające,
  c. zacho­wu­ją­cym się agre­syw­nie, pro­wo­ka­cyj­nie albo w inny spo­sób stwa­rza­ją­cym zagro­że­nie bez­pie­czeń­stwa lub porząd­ku imprezy,
  d. noszą­cym buty o meta­lo­wych zakończeniach,
  e. któ­rych wygląd zewnętrz­ny unie­moż­li­wia identyfikację,
  f. posia­da­ją­cym inne nie­bez­piecz­ne przedmioty.
 3. Organizator zapew­nia bez­pie­czeń­stwo oso­bom obec­nym na impre­zie oraz porzą­dek pod­czas trwa­nia impre­zy, poprzez m.in.:
  a. służ­by porząd­ko­we i służ­by informacyjne,
  b. powo­ła­nie kie­row­ni­ka do spraw bez­pie­czeń­stwa, kie­ru­ją­ce­go służ­ba­mi porząd­ko­wy­mi i orga­ni­zu­ją­ce­go pra­ce służb porządkowych,
  c. udo­stęp­nie­nie pomo­cy medycz­nej oraz zaple­cza higieniczno-sanitarnego,
 4. Uczestnicy impre­zy oraz wszyst­kie inne oso­by, któ­re znaj­du­ją się na tere­nie impre­zy zobo­wią­za­ne są sto­so­wać się do pole­ceń służb porząd­ko­wych, w tym kie­row­ni­ka do spraw bez­pie­czeń­stwa. Odmowa zasto­so­wa­nia się do tych pole­ceń może wyni­kać wyłącz­nie z uwa­gi na ich sprzecz­ność z powszech­nie obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa. Osoby mało­let­nie uczest­ni­czą w Imprezie na wyłącz­ną odpo­wie­dzial­ność osób, któ­re spra­wu­ją nad nimi piecze.
 5. Uczestnicy impre­zy oraz wszyst­kie inne oso­by, któ­re znaj­du­ją się na tere­nie impre­zy obo­wią­za­ni są zacho­wy­wać się w spo­sób nie zagra­ża­ją­cy bez­pie­czeń­stwu innych osób obec­nych na impre­zie, a w szcze­gól­no­ści prze­strze­gać posta­no­wień Regulaminu. Zakazane jest nisz­cze­nie ozna­czeń i tablic infor­ma­cyj­nych, nośni­ków rekla­mo­wych, urzą­dzeń i sprzę­tu znaj­du­ją­ce­go się na tere­nie impre­zy, itp. Uczestnicy zobo­wią­za­ni są korzy­stać z pomiesz­czeń sani­tar­nych wyłącz­nie zgod­nie z ich przeznaczeniem.
 6. Zabrania się wno­sze­nia i posia­da­nia w trak­cie imprezy:
  a. bro­ni lub innych nie­bez­piecz­nych przedmiotów,
  b. mate­ria­łów wybuchowych,
  c. wyro­bów pirotechnicznych,
  d. mate­ria­łów poża­ro­wo niebezpiecznych,
  e. napojów,
  f. napo­jów alkoholowych,
  g. środ­ków odu­rza­ją­cych lub sub­stan­cji psychotropowych,
  h. arty­ku­łów spożywczych,
  i. przed­mio­tów szklanych,

Ponadto zaka­zu­je się:

j. poru­sza­nia się na rowe­rze, desko­rol­ce, hulaj­no­dze, łyż­wo­rol­kach itp…
k. wpro­wa­dza­nia psów i innych zwie­rząt na teren imprezy,
l. pro­wa­dze­nia bez auto­ry­za­cji Organizatora jakiej­kol­wiek dzia­łal­no­ści han­dlo­wej lub innej zarob­ko­wej na tere­nie imprezy.
m. wno­sze­nia i uży­wa­nia apa­ra­tów pro­fe­sjo­nal­nych z wymien­ną opty­ką oraz innych apa­ra­tów i nośni­ków reje­stra­cji obra­zu i dźwię­ku zgod­nie z zale­ce­nia­mi Organizatora.
n. wno­sze­nia i pusz­cza­nia dro­nów lub jakich­kol­wiek innych urzą­dzeń latających,
o. wno­sze­nia pla­sti­ko­wych, szkla­nych lub meta­lo­wych pojem­ni­ków lub puszek

 1. Organizator w zakre­sie okre­ślo­nym Ustawą z dnia 20 mar­ca 2009 r. o bez­pie­czeń­stwie imprez maso­wych i prze­pi­sa­mi wyko­naw­czy­mi jest upraw­nio­ny do utrwa­la­nia prze­bie­gu Imprezy, a w szcze­gól­no­ści zacho­wa­nia osób, za pomo­cą urzą­dzeń reje­stru­ją­cych obraz i dźwięk. Materiały zgro­ma­dzo­ne pod­czas utrwa­la­nia prze­bie­gu impre­zy, mogą­ce sta­no­wić dowo­dy pozwa­la­ją­ce na wsz­czę­cie postę­po­wa­nia kar­ne­go, albo postę­po­wa­nia w spra­wach o wykro­cze­nia lub dowo­dy mają­ce zna­cze­nie dla toczą­cych się takich postę­po­wań, Organizator nie­zwłocz­nie prze­ka­zu­je pro­ku­ra­to­ro­wi rejo­no­we­mu wła­ści­we­mu ze wzglę­du na teren impre­zy lub Policji.
 2. Służby porząd­ko­we, legi­ty­mu­jąc się iden­ty­fi­ka­to­rem umiesz­czo­nym w widocz­nym miej­scu, są upraw­nio­ne zgod­nie z prze­pi­sa­mi Ustawy do:
  a. spraw­dza­nia upraw­nień do prze­by­wa­nia na imprezie,
  b. legi­ty­mo­wa­nia osób w celu usta­le­nia ich tożsamości,
  c. prze­glą­da­nia zawar­to­ści baga­ży, odzie­ży osób, w przy­pad­ku podej­rze­nia, że oso­by te wno­szą lub posia­da­ją przedmioty,
  d. stwier­dza­nia upraw­nień osób do prze­by­wa­nia na impre­zie, a w przy­pad­ku stwier­dze­nia bra­ku takich upraw­nień – wezwa­nia ich do opusz­cze­nia imprezy;
  e. wyda­wa­nia pole­ceń porząd­ko­wych oso­bom zakłó­ca­ją­cym porzą­dek publicz­ny lub zacho­wu­ją­cym się nie­zgod­nie z regu­la­mi­nem impre­zy maso­wej, a w przy­pad­ku nie­wy­ko­na­nia tych pole­ceń – wezwa­nia ich do opusz­cze­nia Imprezy;
  f. sto­so­wa­nia siły fizycz­nej w posta­ci chwy­tów obez­wład­nia­ją­cych oraz podob­nych tech­nik obro­ny w przy­pad­ku zagro­że­nia dóbr powie­rzo­nych ochro­nie lub odpar­cia ata­ku na człon­ka służb porząd­ko­wych lub inna oso­bę, na zasa­dach okre­ślo­nych w Ustawie z dnia 20 mar­ca 2009 r. o bez­pie­czeń­stwie imprez masowych;
  g. uję­cia, w celu nie­zwłocz­ne­go prze­ka­za­nia Policji, osób stwa­rza­ją­cych bez­po­śred­nie zagro­że­nie dla życia lub zdro­wia ludz­kie­go, a tak­że chro­nio­ne­go mienia.
 3. Służby porząd­ko­we są obo­wią­za­ne usu­nąć z tere­nu impre­zy oso­by, któ­re swo­im zacho­wa­niem zakłó­ca­ją porzą­dek publicz­ny lub zacho­wu­ją się nie­zgod­nie z Regulaminem.
 4. Członkowie służb porząd­ko­wych, w zależ­no­ści od poten­cjal­ne­go ryzy­ka i potrzeb, mogą być wypo­sa­żo­ne m.in. w:
  a. ręcz­ne wykry­wa­cze metalu,
  b. inne nie­zbęd­ne i praw­nie dozwo­lo­ne środ­ki ochro­ny osobistej.
 5. Sprzęt obsłu­gu­ją­cy Imprezę: sprzęt nagło­śnie­nio­wy i oświe­tle­nio­wy; wygro­dze­nia (barier­ki ochronne).
 6. Organizator wyzna­cza stre­fy podzia­łu imprezy:
  a. Scena i zaple­cze techniczno-socjalne,
  b. Teren impre­zy-widow­nia – miej­sca stojące,
  c. Stanowisko aku­sty­ka i infra­struk­tu­ry tele­wi­zyj­nej i miejskiej
  d. Strefa bram wejściowych
  e. Strefę cateringu.
 7. Organizator zapew­nia bez­pie­czeń­stwo przeciwpożarowe,
 8. W cza­sie impre­zy Organizator oraz Uczestnicy impre­zy, a ponad­to inne oso­by prze­by­wa­ją­ce na jej tere­nie, zobo­wią­zu­ją się prze­strze­gać prze­pi­sów usta­wy o wycho­wa­niu w trzeź­wo­ści i prze­ciw­dzia­ła­niu alkoholizmowi.
 9. Ocena przed­mio­tów jako nie­bez­piecz­nych nale­ży do służb porządkowych.
 10. Organizator w zakre­sie okre­ślo­nym Ustawą i prze­pi­sa­mi wyko­naw­czy­mi jest upraw­nio­ny do utrwa­la­nia prze­bie­gu Imprezy, a w szcze­gól­no­ści zacho­wa­nia osób, za pomo­cą urzą­dzeń reje­stru­ją­cych obraz i dźwięk.
Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.