Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w Sylwestra. Kto nie wejdzie na imprezę?

Urząd Mias­ta opub­likował reg­u­lamin wydarzenia HELLO 2017! #SYLWESTERWARSZAWA”. Nie wejdą oso­by pod wpły­wem alko­holu, posi­ada­jące broń, agresy­wne, noszące buty z met­alowy­mi zakończeni­a­mi oraz takie których wygląd zewnętrzny uniemożli­wia iden­ty­fi­lację. Przeczy­ta­j­cie kto jeszcze nie wejdzie na miejską imprezę Syl­we­strową.

Fot. Pix­abay

 1. Wstęp na teren imprezy masowej pt. „HELLO 2017! #SYLWESTERWARSZAWA” w ter­minie: 31.12.2016r./01.01.2017 r. w godz­i­nach 19:00 – 01:30. Na Pl. Defi­lad jest bezpłat­ny.
 1. Wstęp na teren imprezy nie przysługu­je następu­ją­cym osobom:
  a. osobom, wobec których zostało wydane orzecze­nie:
  – zakazu­jące wstępu na imprezę masową, w razie ukara­nia za wykroczenia, o których mowa w art. 22 Ustawy z dnia 20 mar­ca 2009 r. o bez­pieczeńst­wie imprez masowych,– zobow­iązu­jące do pow­strzy­ma­nia się od prze­by­wa­nia w miejs­cach przeprowadza­nia imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunk­owym zaw­iesze­niem wyko­na­nia kary pozbaw­ienia wol­noś­ci albo wobec nielet­niego na pod­staw­ie art. 6 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 październi­ka 1982 r. o postępowa­niu w sprawach nielet­nich;

  b. osobom, które odmaw­ia­ją pod­da­nia się czyn­noś­ciom, o których mowa w pkt. 10.

 2. Orga­ni­za­tor imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz prze­by­wa­nia na niej osobom:
  a. zna­j­du­ją­cym się pod widocznym wpły­wem alko­holu, środ­ków odurza­ją­cych, psy­chotropowych lub innych podob­nie dzi­ała­ją­cych środ­ków,
  b. posi­ada­ją­cym broń lub inne przed­mio­ty niebez­pieczne, mate­ri­ały pirotech­niczne, napo­je, środ­ki lub sub­stanc­je odurza­jące,
  c. zachowu­ją­cym się agresy­wnie, prowoka­cyjnie albo w inny sposób stwarza­ją­cym zagroże­nie bez­pieczeńst­wa lub porząd­ku imprezy,
  d. noszą­cym buty o met­alowych zakończeni­ach,
  e. których wygląd zewnętrzny uniemożli­wia iden­ty­fikację,
  f. posi­ada­ją­cym inne niebez­pieczne przed­mio­ty.
 3. Orga­ni­za­tor zapew­nia bez­pieczeńst­wo osobom obec­nym na imprezie oraz porządek pod­czas trwa­nia imprezy, poprzez m.in.:
  a. służ­by porząd­kowe i służ­by infor­ma­cyjne,
  b. powołanie kierown­i­ka do spraw bez­pieczeńst­wa, kieru­jącego służba­mi porząd­kowy­mi i orga­nizu­jącego prace służb porząd­kowych,
  c. udostęp­nie­nie pomo­cy medy­cznej oraz zaplecza higien­iczno-san­i­tarnego,
 4. Uczest­ni­cy imprezy oraz wszys­tkie inne oso­by, które zna­j­du­ją się na tere­nie imprezy zobow­iązane są stosować się do pole­ceń służb porząd­kowych, w tym kierown­i­ka do spraw bez­pieczeńst­wa. Odmowa zas­tosowa­nia się do tych pole­ceń może wynikać wyłącznie z uwa­gi na ich sprzeczność z powszech­nie obow­iązu­ją­cy­mi przepisa­mi prawa. Oso­by mało­let­nie uczest­niczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzial­ność osób, które sprawu­ją nad nimi piecze.
 5. Uczest­ni­cy imprezy oraz wszys­tkie inne oso­by, które zna­j­du­ją się na tere­nie imprezy obow­iązani są zachowywać się w sposób nie zagraża­ją­cy bez­pieczeńst­wu innych osób obec­nych na imprezie, a w szczegól­noś­ci przestrze­gać postanowień Reg­u­laminu. Zakazane jest niszcze­nie oznaczeń i tablic infor­ma­cyjnych, nośników reklam­owych, urządzeń i sprzę­tu zna­j­du­jącego się na tere­nie imprezy, itp. Uczest­ni­cy zobow­iązani są korzys­tać z pomieszczeń san­i­tarnych wyłącznie zgod­nie z ich przez­nacze­niem.
 6. Zabra­nia się wnoszenia i posi­ada­nia w trak­cie imprezy:
  a. broni lub innych niebez­piecznych przed­miotów,
  b. mate­ri­ałów wybu­chowych,
  c. wyrobów pirotech­nicznych,
  d. mate­ri­ałów pożarowo niebez­piecznych,
  e. napo­jów,
  f. napo­jów alko­holowych,
  g. środ­ków odurza­ją­cych lub sub­stancji psy­chotropowych,
  h. artykułów spoży­w­czych,
  i. przed­miotów szk­lanych,

Pon­ad­to zakazu­je się:

j.
porusza­nia się na row­erze, desko­rolce, hula­jn­odze, łyż­worolkach itp…
k. wprowadza­nia psów i innych zwierząt na teren imprezy,
l. prowadzenia bez auto­ryza­cji Orga­ni­za­to­ra jakiejkol­wiek dzi­ałal­noś­ci hand­lowej lub innej zarobkowej na tere­nie imprezy.
m. wnoszenia i uży­wa­nia aparatów pro­fesjon­al­nych z wymi­en­ną optyką oraz innych aparatów i nośników rejes­tracji obrazu i dźwięku zgod­nie z zalece­ni­a­mi Orga­ni­za­to­ra.
n. wnoszenia i puszcza­nia dronów lub jakichkol­wiek innych urządzeń lata­ją­cych,
o. wnoszenia plas­tikowych, szk­lanych lub met­alowych pojem­ników lub puszek

 1. Orga­ni­za­tor w zakre­sie określonym Ustawą z dnia 20 mar­ca 2009 r. o bez­pieczeńst­wie imprez masowych i przepisa­mi wykon­aw­czy­mi jest uprawniony do utr­wala­nia prze­biegu Imprezy, a w szczegól­noś­ci zachowa­nia osób, za pomocą urządzeń rejestru­ją­cych obraz i dźwięk. Mate­ri­ały zgro­mad­zone pod­czas utr­wala­nia prze­biegu imprezy, mogące stanow­ić dowody pozwala­jące na wszczę­cie postępowa­nia karnego, albo postępowa­nia w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znacze­nie dla toczą­cych się takich postępowań, Orga­ni­za­tor niezwłocznie przekazu­je proku­ra­torowi rejonowe­mu właś­ci­we­mu ze wzglę­du na teren imprezy lub Policji.
 2. Służ­by porząd­kowe, legi­t­y­mu­jąc się iden­ty­fika­torem umieszc­zonym w widocznym miejs­cu, są uprawnione zgod­nie z przepisa­mi Ustawy do:
  a. sprawdza­nia uprawnień do prze­by­wa­nia na imprezie,
  b. legi­t­y­mowa­nia osób w celu ustal­e­nia ich tożsamoś­ci,
  c. przeglą­da­nia zawartoś­ci bagaży, odzieży osób, w przy­pad­ku pode­jrzenia, że oso­by te wnoszą lub posi­ada­ją przed­mio­ty,
  d. stwierdza­nia uprawnień osób do prze­by­wa­nia na imprezie, a w przy­pad­ku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwa­nia ich do opuszczenia imprezy;
  e. wydawa­nia pole­ceń porząd­kowych osobom zakłó­ca­ją­cym porządek pub­liczny lub zachowu­ją­cym się niez­god­nie z reg­u­laminem imprezy masowej, a w przy­pad­ku niewyko­na­nia tych pole­ceń – wezwa­nia ich do opuszczenia Imprezy;
  f. stosowa­nia siły fizy­cznej w postaci chwytów obezwład­ni­a­ją­cych oraz podob­nych tech­nik obrony w przy­pad­ku zagroże­nia dóbr powier­zonych ochronie lub odpar­cia ataku na człon­ka służb porząd­kowych lub inna osobę, na zasadach określonych w Ustaw­ie z dnia 20 mar­ca 2009 r. o bez­pieczeńst­wie imprez masowych;
  g. uję­cia, w celu niezwłocznego przekaza­nia Policji, osób stwarza­ją­cych bezpośred­nie zagroże­nie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chro­nionego mienia.
 3. Służ­by porząd­kowe są obow­iązane usunąć z terenu imprezy oso­by, które swoim zachowaniem zakłó­ca­ją porządek pub­liczny lub zachowu­ją się niez­god­nie z Reg­u­laminem.
 4. Członkowie służb porząd­kowych, w zależnoś­ci od potenc­jal­nego ryzy­ka i potrzeb, mogą być wyposażone m.in. w:
  a. ręczne wykrywacze met­alu,
  b. inne niezbędne i prawnie doz­wolone środ­ki ochrony oso­bis­tej.
 5. Sprzęt obsługu­ją­cy Imprezę: sprzęt nagłośnieniowy i oświ­etle­niowy; wygrodzenia (bari­er­ki ochronne).
 6. Orga­ni­za­tor wyz­nacza stre­fy podzi­ału imprezy:
  a. Sce­na i zaplecze tech­niczno-soc­jalne,
  b. Teren imprezy-wid­ow­n­ia – miejs­ca sto­jące,
  c. Stanowisko akusty­ka i infra­struk­tu­ry telewiz­yjnej i miejskiej
  d. Stre­fa bram wejś­ciowych
  e. Stre­fę cateringu.
 7. Orga­ni­za­tor zapew­nia bez­pieczeńst­wo prze­ci­w­pożarowe,
 8. W cza­sie imprezy Orga­ni­za­tor oraz Uczest­ni­cy imprezy, a pon­ad­to inne oso­by prze­by­wa­jące na jej tere­nie, zobow­iązu­ją się przestrze­gać przepisów ustawy o wychowa­niu w trzeź­woś­ci i prze­ci­wdzi­ała­niu alko­holiz­mowi.
 9. Oce­na przed­miotów jako niebez­piecznych należy do służb porząd­kowych.
 10. Orga­ni­za­tor w zakre­sie określonym Ustawą i przepisa­mi wykon­aw­czy­mi jest uprawniony do utr­wala­nia prze­biegu Imprezy, a w szczegól­noś­ci zachowa­nia osób, za pomocą urządzeń rejestru­ją­cych obraz i dźwięk.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.