Najpierw rzucali krzesłami, potem ugodziła go nożem

Policjanci z Wawra zatrzy­ma­li kobie­tę, któ­ra podej­rze­wa­na jest o usi­ło­wa­nie zabój­stwa i spo­wo­do­wa­nie cięż­kie­go uszczerb­ku na zdro­wiu sąsia­da. Jak wska­zu­je mate­riał dowo­do­wy Maria J. w trak­cie awan­tu­ry, któ­ra wywią­za­ła się na spo­tka­niu towa­rzy­skim zakra­pia­nym alko­ho­lem, ugo­dzi­ła pokrzyw­dzo­ne­go nożem. Zatrzymana usły­sza­ła zarzuty.

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Kilka minut przed pół­no­cą poli­cjan­ci z komi­sa­ria­tu w Wawrze otrzy­ma­li zgło­sze­nie o poja­wie­niu się w szpi­ta­lu oso­by, któ­ra mia­ła zostać ugo­dzo­na nożem.

Funkcjonariusze prze­pro­wa­dzi­li nie­zbęd­ne usta­le­nia i bar­dzo szyb­ko poja­wi­li się w miej­scu, gdzie do zda­rze­nia doszło. Tam zosta­ła zatrzy­ma­na Maria J. To w jej miesz­ka­niu odby­wa­ła się impre­za towa­rzy­ska, na któ­rej wszy­scy spo­ży­wa­li alko­hol. Z prze­pro­wa­dzo­nych przez funk­cjo­na­riu­szy usta­leń wyni­ka­ło, że w pew­nym momen­cie pomię­dzy gospo­dy­nią, a sąsia­dem wywią­za­ła się awan­tu­ra, doszło do rzu­ca­nia krze­sła­mi, aż w koń­cu kobie­ta ugo­dzi­ła męż­czy­znę nożem. Pokrzywdzony tra­fił do szpitala.

Zgromadzone mate­ria­ły, prze­słu­cha­nia świad­ków doku­men­ta­cja medycz­na dały pod­sta­wy do przed­sta­wie­nia zatrzy­ma­nej zarzu­tów, usi­ło­wa­nia zabój­stwa i spo­wo­do­wa­nia cięż­kie­go uszczerb­ku na zdrowiu.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.