Najpierw rzucali krzesłami, potem ugodziła go nożem

Polic­jan­ci z Wawra zatrzy­mali kobi­etę, która pode­jrze­wana jest o usiłowanie zabójst­wa i spowodowanie ciężkiego uszczer­bku na zdrow­iu sąsi­a­da. Jak wskazu­je mate­ri­ał dowodowy Maria J. w trak­cie awan­tu­ry, która wywiąza­ła się na spotka­niu towarzyskim zakrapi­anym alko­holem, ugodz­iła pokrzy­wd­zonego nożem. Zatrzy­mana usłysza­ła zarzu­ty.

Fot. Pixabay

Fot. Pix­abay

Kil­ka min­ut przed północą polic­jan­ci z komis­ariatu w Wawrze otrzy­mali zgłosze­nie o pojaw­ie­niu się w szpi­talu oso­by, która miała zostać ugod­zona nożem.
Funkcjonar­iusze przeprowadzili niezbędne ustal­e­nia i bard­zo szy­bko pojaw­ili się w miejs­cu, gdzie do zdarzenia doszło. Tam została zatrzy­mana Maria J. To w jej mieszka­niu odby­wała się impreza towarzys­ka, na której wszyscy spoży­wali alko­hol. Z przeprowad­zonych przez funkcjonar­iuszy ustaleń wynikało, że w pewnym momen­cie pomiędzy gospo­dynią, a sąsi­a­dem wywiąza­ła się awan­tu­ra, doszło do rzu­ca­nia krzesła­mi, aż w końcu kobi­eta ugodz­iła mężczyznę nożem. Pokrzy­wd­zony trafił do szpi­ta­la.

Zgro­mad­zone mate­ri­ały, przesłucha­nia świad­ków doku­men­tac­ja medy­cz­na dały pod­stawy do przed­staw­ienia zatrzy­manej zarzutów, usiłowa­nia zabójst­wa i spowodowa­nia ciężkiego uszczer­bku na zdrow­iu.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.