Największy konkurent Lidla otwiera trzecią placówkę w Warszawie

Chociaż obec­ność w dużych mia­stach wciąż jest rzad­ko­ścią, kie­row­nic­two skle­pu naj­wy­raź­niej chce to nad­ro­bić. 12 sierp­nia Aldi otwie­ra swo­ją trze­cią pla­ców­kę w Warszawie. Tym razem na Gocławiu.

By Ralf Roletschek – Praca wła­sna, GFDL 1.2, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40495108

Już dzi­siaj wiel­kie otwar­cie trze­cie­go w Warszawie skle­pu sie­ci Aldi i pierw­sze­go na Pradze Południe. Nowy punkt będzie dzia­łał przy ul. Fieldorfa 11 na Gocławiu.

Poprzednie dwa skle­py otwar­te były na gra­ni­cy mia­sta. Jeden dzia­ła przy al. Krakowskiej 263, dru­gi przy ul. Radzymińskiej 245.

W Polsce funk­cjo­nu­je już 120 skle­pów Aldi, w więk­szo­ści w małych miej­sco­wo­ściach. W Niemczech to wła­śnie Aldi, a nie Lidl jest lide­rem jeże­li cho­dzi o licz­bę pla­có­wek. W Polsce Lidl jest moc­niej­szy i to wła­śnie z tą sie­cią Aldi będzie naj­bar­dziej kon­ku­ro­wał. Punkty, któ­re budu­je rów­nież nie są przy­pad­ko­we. Zarówno w al. Krakowskiej, jak i przy ul. Radzymińskiej i Fieldorfa swo­ją pew­ną pozy­cję na ryn­ku lokal­ne­go lide­ra dys­kon­tów ugrun­to­wał wła­snie Lidl.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.