Najwyższy budynek w Unii Europejskiej ma powstać w Warszawie. Poznaj jego wymiary

Niecały rok temu pisal­iśmy o planowanym pow­sta­niu najwyższego wieżow­ca w całej Unii Europe­jskiej. Ter­az plany się pre­cyzu­ją – Ratusz wydał poz­wole­nie na budowę, która musi się jeszcze upra­wom­oc­nić.

Fot. Pixabay

Fot. Pix­abay

Budynek ma pow­stać u zbiegu al. Jana Pawła II i ul. Chmiel­nej, stąd robocza nazwa, Chmiel­na Busi­ness Cen­ter. 
Jak mówi nam przed­staw­iciel HB Reav­is Group poz­wole­nie nie jest jeszcze pra­wom­oc­ne. Min­i­mal­nie są to dwa tygod­nie, ale może prze­ciągnąć się do kilku miesię­cy. Dlat­ego też inwest­or niechęt­nie zdradza szczegóły doty­czące wieżow­ca, a początkowe wiz­ual­iza­c­je, które wyciekły do sieci są już dawno nieak­tu­alne.

Aktu­alne są jed­nak dane sprzed roku. Obec­ne warun­ki zabu­dowy przewidu­ją wybu­dowanie 310-metrowego dra­pacza chmur składa­jącego się z 230-metrowego budynku i 80-metrowej igl­i­cy. Całość powierzch­ni ma wynieść 140 tys. m2. Dużą część mają zająć biu­ra, jed­nak wydzielony będzie też ogóln­o­dostęp­ny kawałek usłu­gowo-hand­lowy.

Oznacza to, że będzie to najwyższy budynek w Unii Europe­jskiej. Do tej pory był to The Shard w Wielkiej Bry­tanii, który mierzy 309,6 metrów. Sporo brakować mu będzie jed­nak do rosyjskiego Fed­er­a­tion Tow­er Basz­nia Wos­tok. Budynek ten, zna­j­du­ją­cy się w Moskwie ma pon­ad 374 metrów wysokoś­ci.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.