Najwyższy budynek w Unii Europejskiej ma powstać w Warszawie. Poznaj jego wymiary

Niecały rok temu pisa­li­śmy o pla­no­wa­nym powsta­niu naj­wyż­sze­go wie­żow­ca w całej Unii Europejskiej. Teraz pla­ny się pre­cy­zu­ją – Ratusz wydał pozwo­le­nie na budo­wę, któ­ra musi się jesz­cze uprawomocnić.

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Budynek ma powstać u zbie­gu al. Jana Pawła II i ul. Chmielnej, stąd robo­cza nazwa, Chmielna Business Center. Jak mówi nam przed­sta­wi­ciel HB Reavis Group pozwo­le­nie nie jest jesz­cze pra­wo­moc­ne. Minimalnie są to dwa tygo­dnie, ale może prze­cią­gnąć się do kil­ku mie­się­cy. Dlatego też inwe­stor nie­chęt­nie zdra­dza szcze­gó­ły doty­czą­ce wie­żow­ca, a począt­ko­we wizu­ali­za­cje, któ­re wycie­kły do sie­ci są już daw­no nieaktualne.

Aktualne są jed­nak dane sprzed roku. Obecne warun­ki zabu­do­wy prze­wi­du­ją wybu­do­wa­nie 310-metro­we­go dra­pa­cza chmur skła­da­ją­ce­go się z 230-metro­we­go budyn­ku i 80-metro­wej igli­cy. Całość powierzch­ni ma wynieść 140 tys. m2. Dużą część mają zająć biu­ra, jed­nak wydzie­lo­ny będzie też ogól­no­do­stęp­ny kawa­łek usługowo-handlowy.

Oznacza to, że będzie to naj­wyż­szy budy­nek w Unii Europejskiej. Do tej pory był to The Shard w Wielkiej Brytanii, któ­ry mie­rzy 309,6 metrów. Sporo bra­ko­wać mu będzie jed­nak do rosyj­skie­go Federation Tower Basznia Wostok. Budynek ten, znaj­du­ją­cy się w Moskwie ma ponad 374 metrów wysokości.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.