Napadł na sklep, groził ekspedientce nożem

Grodziscy poli­cjan­ci zatrzy­ma­li 23-lat­ka tuż po zgło­sze­niu wymu­sze­nia pie­nię­dzy w jed­nym ze skle­pów. Do reali­za­cji swo­je­go pla­nu męż­czy­zna użył noża, któ­rym zagro­ził eks­pe­dient­ce. Oprócz nie­bez­piecz­ne­go narzę­dzia i zabra­nej sumy, poli­cjan­ci zabez­pie­czy­li przy napast­ni­ku tak­że 2 por­cje mefedronu.

Fot. Shutterstock

Grodziscy poli­cjan­ci zosta­li wezwa­ni do jed­ne­go ze skle­pów, gdzie mia­ło dojść do ata­ku na eks­pe­dient­kę. Skierowani na miej­sce funk­cjo­na­riu­sze szyb­ko usta­li­li, że chwi­lę wcze­śniej do pla­ców­ki wszedł mło­dy męż­czy­zna, któ­ry zażą­dał pie­nię­dzy. Gdy usły­szał odmo­wę, zagro­ził eks­pe­dient­ce uży­ciem noża. Po otrzy­ma­niu nie­wiel­kiej sumy, napast­nik uciekł.

Policjanci natych­miast usta­li­li jego ryso­pis i roz­po­czę­li poszu­ki­wa­nia w oko­li­cy. Po kil­ku minu­tach zauwa­ży­li podej­rza­ne­go, któ­ry na ich widok rzu­cił się do uciecz­ki. 23-latek szyb­ko został zatrzy­ma­ny. Funkcjonariusze zabez­pie­czy­li przy nim roz­kła­da­ny nóż i praw­do­po­dob­nie zabra­ne ze skle­pu pie­nią­dze oraz opa­ko­wa­nie z bia­łym prosz­kiem, któ­ry po bada­niu oka­zał się mefedronem.

Po zebra­niu i ana­li­zie mate­ria­łów w spra­wie, Paweł G. usły­szał zarzut doko­na­nia roz­bo­ju z uży­ciem nie­bez­piecz­ne­go narzę­dzia oraz posia­da­nia środ­ków odu­rza­ją­cych. Sąd zde­cy­do­wał o zasto­so­wa­niu wobec nie­go tym­cza­so­we­go aresz­tu na okres 3 miesięcy.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.