Napadł na sklep, groził ekspedientce nożem

Grodzis­cy polic­jan­ci zatrzy­mali 23-lat­ka tuż po zgłosze­niu wymuszenia pieniędzy w jed­nym ze sklepów. Do real­iza­cji swo­jego planu mężczyz­na użył noża, którym zagroz­ił eks­pe­di­entce. Oprócz niebez­piecznego narzędzia i zabranej sumy, polic­jan­ci zabez­pieczyli przy napast­niku także 2 por­c­je mefe­dronu.

Fot. Shut­ter­stock

Grodzis­cy polic­jan­ci zostali wezwani do jed­nego ze sklepów, gdzie miało dojść do ataku na eks­pe­di­en­tkę. Skierowani na miejsce funkcjonar­iusze szy­bko ustalili, że chwilę wcześniej do placów­ki wszedł młody mężczyz­na, który zażą­dał pieniędzy. Gdy usłyszał odmowę, zagroz­ił eks­pe­di­entce uży­ciem noża. Po otrzy­ma­niu niewielkiej sumy, napast­nik uciekł.
Polic­jan­ci naty­ch­mi­ast ustalili jego rysopis i rozpoczęli poszuki­wa­nia w okol­i­cy. Po kilku min­u­tach zauważyli pode­jrzanego, który na ich widok rzu­cił się do uciecz­ki. 23-latek szy­bko został zatrzy­many. Funkcjonar­iusze zabez­pieczyli przy nim rozkładany nóż i praw­dopodob­nie zabrane ze sklepu pieniądze oraz opakowanie z białym proszkiem, który po bada­niu okazał się mefe­dronem.

Po zebra­niu i anal­izie mate­ri­ałów w spraw­ie, Paweł G. usłyszał zarzut doko­na­nia rozbo­ju z uży­ciem niebez­piecznego narzędzia oraz posi­ada­nia środ­ków odurza­ją­cych. Sąd zde­cy­dował o zas­tosowa­niu wobec niego tym­cza­sowego aresz­tu na okres 3 miesię­cy.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.