Nie będzie drogi dla rowerów na Łazienkowskim. Projekt w przygotowaniu?

DSC_0173

Portal zmienmy.to „Rowerowy Łazienkowski: Chcemy dro­gi dla rowe­rów na moście Łazienkowskim” wysłał do ZDM zapy­ta­nie odno­śnie dro­gi rowe­ro­wej na Moście Łazienkowskim. Dostał odpo­wiedź, któ­rą wysłał nam”

„W odpo­wie­dzi na apel (…) Zarząd Dróg Miejskich z przy­kro­ścią infor­mu­je, że w chwi­li obec­nej nie jest moż­li­we wyko­na­nie prac wykra­cza­ją­cych poza odtwo­rze­nie sta­nu pier­wot­ne­go. (…) Dostosowanie obiek­tu do potrzeb rowe­rzy­stów zosta­nie doko­na­ne w kolej­nym eta­pie, któ­ry jest w trak­cie przygotowania.”

Brzmi to co naj­mniej dziw­nie. Wiadomym jest, że ścież­ka mia­ła być doda­na dopie­ro po wybu­do­wa­niu mostu i uzy­ska­niu prze­jezd­no­ści. Czemu jed­nak pla­ny są w trak­cie przy­go­to­wa­nia? Według mia­sta pra­ce nad ścież­ka­mi rowe­ro­wy­mi nastą­pią już po odda­niu do użyt­ku cało­ści prze­pra­wy, a więc naj­wcze­śniej w listo­pa­dzie 2015 roku.Odpowiedz

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.