Nie będzie opłaty paliwowej. Jarosław Kaczyński ogłasza, że PiS wycofuje się z projektu

„Zapadła decy­zja o wyco­fa­niu pro­jek­tu usta­wy o Funduszu Dróg Samorządowych” – powie­dział pre­zes PiS Jarosław Kaczyński Polskiej Agencji Prasowej.

Fot. Pixabay

„Zapadła decy­zja o wyco­fa­niu usta­wy ben­zy­no­wej. Będziemy szu­kać innych metod na zgro­ma­dze­nie środ­ków potrzeb­nych na budo­wę. Na pew­no nie będzie­my się­gać do kie­sze­ni oby­wa­te­li” – zapew­nił Jarosław Kaczyński.

Projekt usta­wy prze­wi­dy­wał wpro­wa­dze­nie tzw. opła­ty dro­go­wej. Miała być doli­cza­na do hur­to­wych cen paliw, któ­re wytwa­rza­ją rafi­ne­rie i sprze­da­ją impor­te­rzy. To wła­snie oni mie­li być płat­ni­ka­mi nowe­go podat­ku. Opłata ma wynieść 200 zł za 1000 litrów die­sla i ben­zy­ny oraz 369, 69 zł za 1000 kg gazu.

Opozycja i prze­ciw­ni­cy nowej opła­ty oba­wia­li się, że rafi­ne­rie prze­nio­są tę opła­tę na konsumentów.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.