Nie ma pieniędzy na pogrzeb Andrzeja Kopiczyńskiego. Olgierd Łukaszewicz prosi premier o pomoc

13 październi­ka zmarł Andrzej Kopiczyńs­ki. Orga­ni­za­cją jego pogrze­bu zajęła się cór­ka z którą jed­nak aktor nie utrzymy­wał kon­tak­tu. Słyn­ny „Czter­dziesto­latek” miał­by spocząć w Skolimowie, z czym nie zgadza się Olgierd Łukaszewicz, Prezes Związku Artys­tów Pol­s­kich. 

Fot. Biblioteka Publiczna dzielnicy Bemowo miasta stołecznego Warszawy / Ja Fryta / Wikipedia

Fot. Bib­liote­ka Pub­licz­na dziel­ni­cy Bemowo mias­ta stołecznego Warsza­wy / Ja Fry­ta / Wikipedia

„Jedy­na cór­ka Kopiczyńskiego, Katarzy­na, jest matką czwor­ga dzieci i jest w trud­nej sytu­acji życiowej. Andrzej zasłużył sobie na przy­chyl­ność rzą­du” – mówi w wypowiedzi dla Super Expres­su i doda­je, ze napisał pis­mo do pre­mier Beaty Szy­dło z prośbą o pomoc.
Uroczys­toś­ci żałob­ne odbędą się w środę, 19 październi­ka w koś­ciele św. Karo­la Boromeusza. Następ­nie trum­na zostanie przewieziona do kwa­tery zasłużonych na warsza­ws­kich Powązkach.

Kari­era Andrze­ja Kopiczyńskiego rozpoczęła się w 1957 roku od fil­mu Jerzego Kawalerow­icza Prawdzi­wy koniec wielkiej wojny. Pomi­mo 56 lat dzi­ałal­noś­ci, bogatej fil­mo­grafii i wys­tępowa­nia na deskach wielu teatrów (m.in. Teatru Kwadrat w Warsza­w­ie), najbardziej zasłynął, jako odtwór­ca głównej roli w filmie i seri­alu „40-latek”.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.