Nie ma pieniędzy na pogrzeb Andrzeja Kopiczyńskiego. Olgierd Łukaszewicz prosi premier o pomoc

13 paź­dzier­ni­ka zmarł Andrzej Kopiczyński. Organizacją jego pogrze­bu zaję­ła się cór­ka z któ­rą jed­nak aktor nie utrzy­my­wał kon­tak­tu. Słynny „Czterdziestolatek” miał­by spo­cząć w Skolimowie, z czym nie zga­dza się Olgierd Łukaszewicz, Prezes Związku Artystów Polskich. 

Fot. Biblioteka Publiczna dzielnicy Bemowo miasta stołecznego Warszawy / Ja Fryta / Wikipedia

Fot. Biblioteka Publiczna dziel­ni­cy Bemowo mia­sta sto­łecz­ne­go Warszawy / Ja Fryta / Wikipedia

„Jedyna cór­ka Kopiczyńskiego, Katarzyna, jest mat­ką czwor­ga dzie­ci i jest w trud­nej sytu­acji życio­wej. Andrzej zasłu­żył sobie na przy­chyl­ność rzą­du” – mówi w wypo­wie­dzi dla Super Expressu i doda­je, ze napi­sał pismo do pre­mier Beaty Szydło z proś­bą o pomoc.

Uroczystości żałob­ne odbę­dą się w śro­dę, 19 paź­dzier­ni­ka w koście­le św. Karola Boromeusza. Następnie trum­na zosta­nie prze­wie­zio­na do kwa­te­ry zasłu­żo­nych na war­szaw­skich Powązkach.

Kariera Andrzeja Kopiczyńskiego roz­po­czę­ła się w 1957 roku od fil­mu Jerzego Kawalerowicza Prawdziwy koniec wiel­kiej woj­ny. Pomimo 56 lat dzia­łal­no­ści, boga­tej fil­mo­gra­fii i wystę­po­wa­nia na deskach wie­lu teatrów (m.in. Teatru Kwadrat w Warszawie), naj­bar­dziej zasły­nął, jako odtwór­ca głów­nej roli w fil­mie i seria­lu „40-latek”.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.