Nie masz pomysłu na prezent? Niedługo rusza Market Świąteczny

4 i 10 grud­nia w Kinotece Pałacu Kultury i Nauki odbę­dzie się kolej­na edy­cja Marketu Świątecznego. 50 wystaw­ców będzie ofe­ro­wa­ło towa­ry, któ­ry Mikołaj może pod­ło­żyć pod choinką.

Fot. Warszawa w Pigułce

Fot. Warszawa w Pigułce

„Już 4 i 10 grud­nia zapra­sza­my na tego­rocz­ne edy­cje Marketu Świątecznego, któ­ry odbę­dzie się w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki” – piszą orga­ni­za­to­rzy – „Wydarzenie skie­ro­wa­ne jest dla osób szu­ka­ją­cych wyjąt­ko­wych i ory­gi­nal­nych pre­zen­tów dla naj­bliż­szych. Na tar­gach pol­skie mar­ki z rze­cza­mi na co dzień nie­do­stęp­ny­mi w skle­pach. 50 wystaw­ców z rze­cza­mi ide­al­ny­mi na pre­zen­ty pod choinkę!

  • pol­ski design, mniej­sze i więk­sze dodat­ki do domu i miesz­ka­nia, kuch­ni, sypial­ni czy salonu
  • jadal­ne pre­zen­ty od pol­skich lokal­nych pro­du­cen­tów, mio­dy, prze­two­ry, słodkości.…
  • biżu­te­ria i dodat­ki od pol­skich projektantów
  • zabaw­ki dla dzieci
  • książ­ki
  • nie­spo­dzian­ki

Oferta typo­wo pre­zen­to­wa, zapra­sza­my na świą­tecz­ne zaku­py z dala od szu­mu dużych sklepów”.

Wstęp wol­ny.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.