Nie mogą spać przez… Remont Łazienkowskiego

Interpelacja cisza nocna na Łazienkowskim

Agniesz­ka Soin, śród­miejs­ka rad­na znana jest z wysyła­nia inter­pelacji ważnych z punk­tu widzenia mieszkańców, jak miejsc dla niepełnosprawnych, zde­wastowanych placów zabaw czy oświ­etle­nia przy dro­gach. Tym razem inter­pelac­ja jest podob­na, ale niety­powa. Doty­czy bowiem zakłó­ca­nia ciszy noc­nej na… moś­cie Łazienkowskim.

Jak twierdzi rad­na w piśmie, mieszkań­cy pow­iśla zwraca­ją się o pomoc w zakłó­ca­niu ciszy noc­nej przez Bil­fin­ger Infra­struc­ture. Soin pyta czy ktoś poin­for­mował mieszkańców, że prace mają trwać całą dobę:

„Mieszkań­cy powiadomili mnie, że już dwukrot­nie była przez nich wzy­wana Polic­ja (30.04. oraz 1305. br.), która miała wpłynąć na robot­ników pracu­ją­cych na moś­cie. Inter­wenc­je nie odniosły jed­nak skutku, gdyż za każdym razem wykon­aw­ca okazy­wał pis­mo ZDM upoważ­ni­a­jące do wykony­wa­nia prac remon­towych przez dwadzieś­cia cztery godziny na dobę. Zostałam jed­nak poin­for­mowana, że mieszkań­cy nigdzie nie znaleźli takiego pis­ma, ani także nikt nikt ich nie zaw­iadomił o możli­wym zakłóce­niu ciszy noc­nej.” – pisze rad­na w inter­pelacji

Z tego co pamię­ta nasza redakc­ja, ratusz wielokrot­nie mówił, że prace będą prowad­zone całą dobę, sie­dem dni w tygod­niu dlat­ego głos mieszkańców o braku infor­ma­cji jest co najm­niej zdu­miewa­ją­cy.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.