Nie mogą spać przez… Remont Łazienkowskiego

Interpelacja cisza nocna na Łazienkowskim

Agnieszka Soin, śród­miej­ska rad­na zna­na jest z wysy­ła­nia inter­pe­la­cji waż­nych z punk­tu widze­nia miesz­kań­ców, jak miejsc dla nie­peł­no­spraw­nych, zde­wa­sto­wa­nych pla­ców zabaw czy oświe­tle­nia przy dro­gach. Tym razem inter­pe­la­cja jest podob­na, ale nie­ty­po­wa. Dotyczy bowiem zakłó­ca­nia ciszy noc­nej na… moście Łazienkowskim.

Jak twier­dzi rad­na w piśmie, miesz­kań­cy powi­śla zwra­ca­ją się o pomoc w zakłó­ca­niu ciszy noc­nej przez Bilfinger Infrastructure. Soin pyta czy ktoś poin­for­mo­wał miesz­kań­ców, że pra­ce mają trwać całą dobę:

„Mieszkańcy powia­do­mi­li mnie, że już dwu­krot­nie była przez nich wzy­wa­na Policja (30.04. oraz 1305. br.), któ­ra mia­ła wpły­nąć na robot­ni­ków pra­cu­ją­cych na moście. Interwencje nie odnio­sły jed­nak skut­ku, gdyż za każ­dym razem wyko­naw­ca oka­zy­wał pismo ZDM upo­waż­nia­ją­ce do wyko­ny­wa­nia prac remon­to­wych przez dwa­dzie­ścia czte­ry godzi­ny na dobę. Zostałam jed­nak poin­for­mo­wa­na, że miesz­kań­cy nigdzie nie zna­leź­li takie­go pisma, ani tak­że nikt nikt ich nie zawia­do­mił o moż­li­wym zakłó­ce­niu ciszy noc­nej.” – pisze rad­na w interpelacji

Z tego co pamię­ta nasza redak­cja, ratusz wie­lo­krot­nie mówił, że pra­ce będą pro­wa­dzo­ne całą dobę, sie­dem dni w tygo­dniu dla­te­go głos miesz­kań­ców o bra­ku infor­ma­cji jest co naj­mniej zdumiewający.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.