Nie wiesz ile punktów karnych Ci zostało? Sprawdzisz to w internecie

Od 24 kwiet­nia kierow­cy w całym kra­ju będą mogli bez wychodzenia z domu sprawdz­ić, ile punk­tów karnych zebrali za wykroczenia dro­gowe – infor­mu­je Min­is­terst­wo Cyfryza­cji. E-usłu­ga będzie dostęp­na za dar­mo na por­talu Obywatel.gov.pl. Aby z niej sko­rzys­tać potrzeb­ny jest Pro­fil Zau­fany (eGO).

Fot. Pix­abay / grafi­ka: Warsza­wa w Pigułce

Pro­fil Zau­fany moż­na założyć na dwa sposo­by. W sposób trady­cyjny, rejestru­jąc się na stron­ie pz.gov.pl, a następ­nie odwiedza­jąc Punkt Potwierdza­ją­cy z ważnym doku­mentem tożsamoś­ci. Moż­na to też uczynić bez wychodzenia z domu, z wyko­rzys­taniem zewnętrznego dostaw­cy tożsamoś­ci. Obec­nie z takiej opcji mogą sko­rzys­tać klien­ci PKO BP, Inteligo, ING, Envelo i Mil­len­ni­um. W najbliższych tygod­ni­ach do grona zewnętrznych dostaw­ców tożsamoś­ci dołączą kole­jne insty­tuc­je.
Po zal­o­gowa­niu sie na Obywatel.gov.pl będzie moż­na sprawdz­ić: sumę punk­tów karnych, datę popełnienia wykroczenia, infor­ma­c­je o pojeździe, miejsce popełnienia wykroczenia, dane kierow­cy oraz infor­ma­cję o licz­bie tzw. punk­tów tym­cza­sowych.

Uru­chomie­nie usłu­gi „Sprawdź swo­je punk­ty karne” to pier­wszy etap Pro­gra­mu CEPiK 2.0. Kole­jne e-usłu­gi w ramach tego pro­gra­mu będą uruchami­ane w 2018 roku – podał resort cyfryza­cji.

Źródło: www.kurier.pap.pl

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.