Niekończące się kolejki i promocje na otwarciu. Tak wyglądało otwarcie nowego dyskontu na Gocławiu

Do trzech kas nowe­go dys­kon­tu na Gocławiu usta­wia­ły się nie­koń­czą­ce kolej­ki. Każdy, nawet na mała kwo­tę para­gon upraw­niał sko­rzy­sta­nia z gril­la na zewnątrz budyn­ku. Dodatkowo każ­dy klient otrzy­my­wał tor­bę na zaku­py rów­nież po oka­za­niu dowo­du zakupu.

Już dzi­siaj nastą­pi­ło wiel­kie otwar­cie trze­cie­go w Warszawie skle­pu sie­ci Aldi i pierw­sze­go na Pradze Południe. Nowy punkt dzia­ła przy ul. Fieldorfa 11 na Gocławiu.

Kolejki się­ga­ły od trzech kas aż po kra­niec skle­pu. Każdy para­gon upraw­niał do sko­rzy­sta­nia z gril­la, nawet, jeże­li klient kupo­wał coś za małą kwo­tę. Najczęściej jed­nak zaku­py były dość pokaź­ne ze wzglę­du na spo­re przeceny.

Poprzednie dwa skle­py otwar­te były na gra­ni­cy mia­sta. Jeden dzia­ła przy al. Krakowskiej 263, dru­gi przy ul. Radzymińskiej 245. Nowe skle­py Aldi na pra­wym brze­gu to duże wyda­rze­nie z uwa­gi na fakt, że tego typu pla­ców­ki sieć otwie­ra­ła naj­czę­ściej na obrze­żach dużych miast i w cen­trach małych.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.