(Nie)ostatnia niedziela Kici Koci

DSC_0054

Na usta cisną się sło­wa pio­sen­ki Mieczysława Foga: „Ta ostat­nia nie­dzie­la”. Wczoraj licz­nie przy­by­li zarów­no sta­li bywal­cy loka­lu, jak i byli oraz obec­ni pra­cow­ni­cy. Wszyscy chcie­li poże­gnać Kicię Kocię w obec­nej for­mie. Cezary Polak, wła­ści­ciel restau­ra­cji mówi jed­nak, że nie skła­da bro­ni, a lokal nie­dłu­go wróci:

„Nie mogę jesz­cze mówić dokład­nie o loka­li­za­cji. Mamy na oku lokal z nie­co więk­szą powierzch­nią, nie­da­le­ko Ronda Wiatraczna. Trudność pole­ga na tym, że jest nowy. Sztuką jest stwo­rzyć tam kli­ma­tycz­ne miej­sce z duszą.” Właściciel nie chce rów­nież poda­wać kon­kret­nych ter­mi­nów. Nieoficjalnie mówi się jed­nak o tego­rocz­nych waka­cjach. Lokalowi, jak i Panu Polakowi życzy­my jak naj­le­piej. Mało jest miejsc na Grochowie, któ­re wło­ży­ły­by tyle ser­ca w roz­wój regionu.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„62”]

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.