Noc Muzeów: 300 tys. zwiedzających w 2015. Ilu będzie teraz? [NAJPOPULARNIEJSZE MIEJSCA, KOMUNIKACJA]

13 lat temu w Nocy Muzeów uczest­niczyło zaled­wie 11 placówek. W tym roku w imprezie weźmie udzi­ał 250 insty­tucji. Czy reko­r­dowa frek­wenc­ja z tamtego roku zostanie pobi­ta? Zobacz najpop­u­larniejsze miejs­ca odwiedzane pod­czas wydarzenia.

Fot. Marcin Mastykarz / Muzeum w Wilanowie

Fot. Marcin Mastykarz / Muzeum w Wilanowie

Frek­wenc­ja w 2015 r. przekroczyła 300 tysię­cy osób. Reko­rdy pop­u­larnoś­ci pobiły właśnie muzea:
  • Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – 20 369
  • Muzeum Łazien­ki Królewskie – 15 000
  • Muzeum Wojs­ka Pol­skiego – 13 350
  • Zamek Królews­ki – 10 350
  • Muzeum Nar­o­dowe – 10 304
  • Muzeum Pow­sta­nia Warsza­wskiego – 6300
  • Muzeum Warsza­wskiej Pra­gi (zeszłoroczny debi­u­tant) – 3100

Weterani i debi­u­tan­ci
W tym roku uczest­ników zaprasza­ją 252 placów­ki i reko­r­dowa licz­ba debi­u­tan­tów – 40 (m.in. Cen­trum Bez­pieczeńst­wa m.st. Warsza­wy, Sin­fo­nia Varso­via, Huta Arcelor­Mit­tal (schron), Legia Warsza­wa, Nar­o­dowy Insty­tut Audiow­iz­ual­ny, Cen­trum Pieniądza NBP, Ośrodek Kul­tu­ry Muzuł­mańskiej i aż trzy nowe muzea: Archi­diecezji Warsza­wskiej, Dulag 21 w Pruszkowie i Katyńskie.).

Do tej listy po raz pier­wszy doszła insty­tuc­ja samorzą­dowa Cen­trum Bez­pieczeńst­wa m.st. Warsza­wy. W roku szczy­tu NATO i Świa­towych Dni Młodzieży – będzie to z pewnoś­cią miejsce, które zechce odwiedz­ić wielu mieszkańców.

W Cen­trum będzie moż­na zobaczyć Zin­te­growane Stanowisko Koor­dy­nacji i Reagowa­nia, Cen­trum Powiadami­a­nia Ratunkowego oraz salę sztabową, w której odby­wały się spotka­nia Sztabu Miejskiego pod­czas EURO2012.

Straż Miejs­ka m.st. Warsza­wy zaprezen­tu­je cieka­wost­ki związane z wykony­waną pracą.

Pon­ad­to na parkingu za Cen­trum Bez­pieczeńst­wa zaprezen­towany zostanie sprzęt trans­portowy Biu­ra Bez­pieczeńst­wa i Zarządza­nia Kryzysowego, Straży Miejskiej m.st. Warsza­wy oraz Mobilne Cen­trum Zarządza­nia Kryzysowego.

Noc z Chopinem
Atrakcją tegorocznej Nocy Muzeów będzie możli­wość wyko­na­nia sobie zdję­cia z wirtu­al­ną postacią Fry­dery­ka Chopina.

„Self­ie with Chopin” to bezpłat­na aplikac­ja, dzię­ki której zdję­cie z kom­pozy­torem moż­na zro­bić w kilku miejs­cach w Warsza­w­ie i w Żela­zowej Woli. Wyjątkowo, postać młodego Fry­dery­ka pojawi się tej nocy także w wybranych obiek­tach uczest­niczą­cych w wydarze­niu. Wystar­czy pobrać aplikację ze strony www.chopin.warsawtour.pl, by kom­pozy­tor ukazał się na ekranie smart­fona. Warto umil­ić sobie czas czeka­nia w kole­jce, robiąc self­ie z Chopinem!

Warsza­w­ia­cy będą dobrze poin­for­mowani
Dzię­ki drukowane­mu infor­ma­torowi i map­kom z komu­nikacją oraz ich elek­tron­icznym odpowied­nikom na stron­ie inter­ne­towej www.um.warszawa.pl/nocmuzeow (40 tys. infor­ma­torów ( w tym 2 tys. po ang­iel­sku), 800 sztuk plakatów) poruszanie się w Noc Muzeów będzie łatwe.

Komu­nikac­ja
Jak zawsze uczest­ni­cy będą mogli korzys­tać ze spec­jal­nie przy­go­towanych bezpłat­nych linii. Będzie ich dziewięć od A do M. Lin­ią A będą jeźdz­ić ogór­ki.

Tramwa­je
Do ok. godz. 2.00 w nocy będą kur­sowały lin­ie: 2, 4, 9, 13 oraz 33.

Auto­busy
Do ok. godz. 2.00 będą kur­sowały lin­ie: 116 oraz 507.
Wybrane lin­ie noc­ne będą kur­sowały ze zwięk­szoną częs­totli­woś­cią.

Metro
Lin­ie M1 i M2 będą kur­sowały do ok. godz. 3.00.

Uwa­ga!!! W związku z imprezą na Sta­dion­ie Narodowym(żużel), ok. godz. 22.30 może nastąpić zamknię­cie ruchu na moś­cie Poni­a­towskiego. Lin­ie auto­bu­sowe i tramwa­jowe będą kierowane na trasy objaz­dowe.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.