Noc Muzeów nocą śmieci? „Odpadki wylewają się na ulicę”

Warszawa dobrze przy­go­to­wa­ła się do Nocy Muzeów. Były pla­ka­ty, infor­ma­cje, orga­ni­za­cja komu­ni­ka­cji miej­skiej i wła­ści­we ozna­cze­nia. Nie pomy­śla­no tyl­ko, że pod­czas wzmo­żo­nej aktyw­no­ści zwie­dza­ją­cych przy­bę­dzie śmie­ci w kubłach, któ­re trze­ba będzie opróżniać.

Fot. Warszawa w Pigułce

Fot. Warszawa w Pigułce

„Prawa część mia­sta przy więk­szo­ści muze­ów tonie w śmie­ciach” – pisa­ła do nas Pani Izabela – „Odpadki wyle­wa­ją się na uli­cę”. Sprawdziliśmy i rze­czy­wi­ście przy więk­szo­ści pla­có­wek sytu­acja była podob­na, a kosze nie­sprzą­ta­ne od paru godzin. Dość powie­dzieć, że zdą­ży­li­śmy odwie­dzić dwa miej­sca, a góra śmie­ci tyl­ko uro­sła. Lewa część mia­sta wypa­da­ła na tym tle dużo lepiej.

Następnego dnia odpad­ków już nie było, ale czy nie milej było­by zwie­dzać i poka­zać się, jako mia­sto, któ­re dba o czy­stość na bieżąco?

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.