Noc Muzeów nocą śmieci? „Odpadki wylewają się na ulicę”

Warsza­wa dobrze przy­go­towała się do Nocy Muzeów. Były plakaty, infor­ma­c­je, orga­ni­za­c­ja komu­nikacji miejskiej i właś­ci­we oznaczenia. Nie pomyślano tylko, że pod­czas wzmożonej akty­wnoś­ci zwiedza­ją­cych przy­będzie śmieci w kubłach, które trze­ba będzie opróż­ni­ać.

Fot. Warszawa w Pigułce

Fot. Warsza­wa w Pigułce

„Prawa część mias­ta przy więk­szoś­ci muzeów tonie w śmieci­ach” – pisała do nas Pani Izabela – „Odpad­ki wyle­wa­ją się na ulicę”. Sprawdzil­iśmy i rzeczy­wiś­cie przy więk­szoś­ci placówek sytu­ac­ja była podob­na, a kosze niesprzą­tane od paru godzin. Dość powiedzieć, że zdążyliśmy odwiedz­ić dwa miejs­ca, a góra śmieci tylko urosła. Lewa część mias­ta wypadała na tym tle dużo lep­iej.
Następ­nego dnia odpad­ków już nie było, ale czy nie milej było­by zwiedzać i pokazać się, jako mias­to, które dba o czys­tość na bieżą­co?

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.