Noc perseidów w Centrum Nauki Kopernik. Wstęp Wolny!

Głowa do góry! Z nie­ba zno­wu syp­ną Perseidy. Z tej oka­zji – jak co roku – wyga­si­my dla Was świa­tła Warszawy. Zapraszamy na Noc Spadających Gwiazd w Parku Odkrywców przy Niebie Kopernika. W tym roku po raz pierw­szy będzie­my tak­że na Bulwarach wiśla­nych! Zabierzcie rodzi­nę oraz zna­jo­mych i obser­wuj­cie z nami wiel­ki rój mete­orów – zachę­ca CNK.

Fot. Centrum Nauki Kopernik / Facebook

To już tra­dy­cja. W nocy z 12 na 13 sierp­nia, gdy Ziemia prze­dzie­ra się przez chmu­rę dro­bin mate­rii pozo­sta­wio­nych przez kome­tę Swift-Tuttle, spo­ty­ka­my się przy Centrum Nauki Kopernik aby wspól­nie obser­wo­wać ten astro­no­micz­ny spek­takl! Tej nocy przy­pa­da mak­si­mum roju Perseidów – mete­orów, nazy­wa­nych potocz­nie spa­da­ją­cy­mi gwiazdami.

Ich obser­wa­cje są nie­zwy­kle pro­ste – wystar­czy poło­żyć się na kocu, leża­ku lub po pro­stu na tra­wie i wpa­try­wać się w jak naj­więk­szy obszar nie­ba. Pierwsze mete­ory powin­ni­śmy dostrzec już po kil­ku minu­tach obser­wa­cji. Będzie ich tym wię­cej, im ciem­niej­sze miej­sce do obser­wa­cji wybie­rze­my. W Polsce nadal bez­kon­ku­ren­cyj­ne są Mazury i Bieszczady.

Ci, któ­rzy zosta­ją w mia­stach mają znacz­nie trud­niej. Duża ilość świa­teł ogra­ni­cza nasz zasięg widze­nia – jeste­śmy w sta­nie dostrzec tyl­ko naj­ja­śniej­sze gwiaz­dy. Spróbujemy popra­wić warun­ki miej­skich obser­wa­cji. Specjalnie na czas obser­wa­cji Perseidów nad Parkiem Odkrywców wyłą­cza­my dla was całą ilu­mi­na­cję Centrum Nauki Kopernik, pla­ne­ta­rium Niebo Kopernika oraz pod­świe­tle­nie nasze­go Parku Odkrywców. Ale to nie wszystko!

Jak co roku Zarząd Dróg Miejskich wyłą­czy ilu­mi­na­cję mostów: Świętokrzyskiego, Śląsko-Dąbrowskiego i Poniatowskiego. Zgasną rów­nież świa­tła na Skwerze Kahla, w szkla­nych wyj­ściach z tune­lu Wisłostrady w Parku Odkrywców, nie­któ­re lam­py przy wyj­ściu ze sta­cji metra Centrum Nauki Kopernik. PGE Narodowy wyłą­czy na tę noc ilu­mi­na­cję sta­dio­nu. W tym roku po raz pierw­szy zga­sną rów­nież świa­tła u naszych sąsia­dów: Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz Innogy.

Park Odkrywców, Bulwary wiśla­ne i Skwer Kahla sta­ną się naj­lep­szy­mi miej­sca­mi do obser­wa­cji mete­orów w Warszawie.

Do dys­po­zy­cji gości będą food­truc­ki sta­cjo­nu­ją­ce na tere­nie par­kin­gu CNK.

Kiedy: 12 sierp­nia 2017, od godz. 21:00
Gdzie: Park Odkrywców przy Centrum Nauki Kopernik i pla­ne­ta­rium Niebo Kopernika

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.