Nocna strona miasta. Zobacz, co dzieje się w Warszawie, kiedy śpisz [WIDEO]

Gdy miesz­kań­cy sto­li­cy idą spać mia­sto wcho­dzi w tryb noc­ny, tak­że nie­zwy­kle potrzeb­ny dla jego życia i pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia. Zobaczcie, co dzie­je się w Warszawie, kie­dy by idzie­my spać

W odcin­ku ”Warszawa w nocy ” opo­wia­da­my o tym, że gdy część miesz­kań­ców Miasta śpi wów­czas w Warszawie dzie­je się wie­le. Naprawiane są trak­cje tram­wa­jo­we, kon­ser­wo­wa­ne insta­la­cje oświe­tle­nio­we, wymie­nia­ne i szli­fo­wa­ne są szy­ny w metrze, sprzą­ta­ne jest metro i pod­zie­mia, myte są wia­ty, trans­por­to­wa­ne są wiel­kie ele­men­ty budo­wa­nych kon­struk­cji, a nawet tram­wa­je. Miasto musi dzia­łać w cią­gu nocy, żeby na rano być goto­we.”- czy­ta­my w opi­sie filmu

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.