Nowa kontrowersyjna kampania warszawskiej agencji dla HejtStop

Hejt­Stop naw­iązał współpracę z warsza­wską agencją VML. O ile grafi­ki nawołu­jące do zgłasza­nia hej­ta to żad­na nowość o tyle nową kam­panię ze zdję­ci­a­mi noworod­ków moż­na nazwać moc­no kon­trow­er­syjną.


Fot. HejtStop / Facebook

Fot. Hejt­Stop / Face­book

Poprzez kam­panię Hejt­Stop ma zachę­cić do zgłasza­nia nowych hejtów na stron­ie WWW. Po ostat­niej akcji z Pudzianem i braku reakcji na niek­tóre zachowa­nia orga­ni­za­cji została przyp­ię­ta łat­ka poli­ty­cznej i odwró­ciło się od niej wielu użytkown­ików.


Nowa kam­pa­nia w teorii ma to zmienić, jed­nak w prak­tyce może tylko nasil­ić negaty­wne sko­jarzenia z orga­ni­za­cją. Lep­iej bowiem chwal­ić się sukce­sa­mi (jak np. ostat­nie akc­je zamalowywa­nia napisów na murach) niż epa­tować wszędzie tym, co ma się zwal­czać. Dodatkowo razi opis „A jeżeli kiedyś nazwą tak Two­je dziecko?”, który jest odwołaniem się do matczynych uczuć. W kon­tekś­cie tej kam­panii jest moc­no prze­sad­zone.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.