Nowa ul. Światowida otwarta! Mieszkańcy Tarchomina odetchną z ulgą

Pro­jekt miał na celu pow­ięk­sze­nie Świa­towi­da i zro­bi­e­nie wjazdów do Galerii Północ­nej. Ul.Światowida miała być odd­ana do użytku 25.09.2016r o 22:00. Okaza­ło się jed­nak, że ter­min ten prze­sunię­to i auto­busy zostały na starych trasach.

Wprowadz­iło to w błąd bard­zo dużo pasażerów. Ludzie czekali na starych przys­tankach, które miały wró­cić do użytku. ZTM przeprosił pasażerów w komu­nika­cie i opub­likował nowy rozkład:
Otwar­cie dla ruchu kołowego uli­cy Świa­towi­da od 26.09.2016 (poniedzi­ałek) od godz. 22:00

1) W związku z otwar­ciem prze­jaz­du ulicą Świa­towi­da na odcinku od uli­cy Trakt Nad­wiślańs­ki do uli­cy Mod­lińskiej przy­wraca się stałe trasy linii 152, 186, 211, 509, 516, 518, N03, N13 i N63.

2) W rejonie uli­cy Strumykowej i Šte­fáni­ka wprowadza się prze­jazd ulicą Świa­towi­da dla linii E-8, 101, 186, 211, 314, 509, 516, 518, 741, N01, N03, N13 i N63 z zas­trzeże­niem punk­tów kole­jnych.

3) Z powodu braku możli­woś­ci prze­jaz­du ulicą Strumykową w rejonie wyjaz­du z pętli auto­bu­sowej NOWODWORY dla linii E-8, 101, 186, 314, 509, 516, 518, 741, N01, N03, N13 i N63 utrzy­mu­je się korek­tę trasy w związku z funkcjonowaniem tym­cza­sowego wyjaz­du z pętli NOWODWORY.

4) Linia N13 skierowana zosta­je na trasę objaz­dową (w jed­nym kierunku): N13 NOWODWORY – Świa­towi­da – Dzierz­gońs­ka – Odkry­ta – Mehof­fera – Świa­towi­da – … – DW. CENTRALNY Utrzy­mu­je się zaw­iesze­nie funkcjonowa­nia przys­tanku CIOŁKOSZA 04.

5) Utrzy­mu­je się trasę zmienioną linii 126 do krań­ca TARCHOMIN.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.