Nowa ul. Światowida otwarta! Mieszkańcy Tarchomina odetchną z ulgą

Projekt miał na celu powięk­sze­nie Światowida i zro­bie­nie wjaz­dów do Galerii Północnej. Ul.Światowida mia­ła być odda­na do użyt­ku 25.09.2016r o 22:00. Okazało się jed­nak, że ter­min ten prze­su­nię­to i auto­bu­sy zosta­ły na sta­rych trasach.

Wprowadziło to w błąd bar­dzo dużo pasa­że­rów. Ludzie cze­ka­li na sta­rych przy­stan­kach, któ­re mia­ły wró­cić do użyt­ku. ZTM prze­pro­sił pasa­że­rów w komu­ni­ka­cie i opu­bli­ko­wał nowy rozkład:

Otwarcie dla ruchu koło­we­go uli­cy Światowida od 26.09.2016 (ponie­dzia­łek) od godz. 22:00

1) W związ­ku z otwar­ciem prze­jaz­du uli­cą Światowida na odcin­ku od uli­cy Trakt Nadwiślański do uli­cy Modlińskiej przy­wra­ca się sta­łe tra­sy linii 152, 186, 211, 509, 516, 518, N03, N13 i N63.

2) W rejo­nie uli­cy Strumykowej i Štefánika wpro­wa­dza się prze­jazd uli­cą Światowida dla linii E-8, 101, 186, 211, 314, 509, 516, 518, 741, N01, N03, N13 i N63 z zastrze­że­niem punk­tów kolejnych.

3) Z powo­du bra­ku moż­li­wo­ści prze­jaz­du uli­cą Strumykową w rejo­nie wyjaz­du z pętli auto­bu­so­wej NOWODWORY dla linii E-8, 101, 186, 314, 509, 516, 518, 741, N01, N03, N13 i N63 utrzy­mu­je się korek­tę tra­sy w związ­ku z funk­cjo­no­wa­niem tym­cza­so­we­go wyjaz­du z pętli NOWODWORY.

4) Linia N13 skie­ro­wa­na zosta­je na tra­sę objaz­do­wą (w jed­nym kie­run­ku): N13 NOWODWORY – Światowida – Dzierzgońska – Odkryta – Mehoffera – Światowida – … – DW. CENTRALNY Utrzymuje się zawie­sze­nie funk­cjo­no­wa­nia przy­stan­ku CIOŁKOSZA 04.

5) Utrzymuje się tra­sę zmie­nio­ną linii 126 do krań­ca TARCHOMIN.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.