Nowy Dwór: Aż dwa potrącenia pieszych jednego dnia

Tylko jed­nego dnia polic­jan­ci WRD, odno­towali 2 wypad­ki dro­gowe z udzi­ałem pieszych na tere­nie Nowego Dworu. Na całe szczęś­cie żad­na z potrą­conych osób nie straciła życia. W każdym ze zdarzeń piesi zna­j­dowali się na pasach i praw­idłowo prze­chodzili przez jezd­nię. Kierow­cy byli nato­mi­ast trzeźwi. Apelu­je­my do wszys­t­kich użytkown­ików pojazdów, aby w rejonie prze­jść dla pieszych zachowali wzmożoną ostrożność i zmniejszyli pręd­kość jazdy.


Fot. Polic­ja

We wtorek polic­jan­ci ruchu dro­gowego, byli wzy­wani do dwóch zdarzeń z udzi­ałem pieszych. W obu przy­pad­kach do potrąceń dochodz­iło na prze­jś­ci­ach dla pieszych w porach, gdy na dworze było ciem­no lub zapadał zmrok. Opady atmos­fer­yczne, czy zła widoczność kierow­cy spowodowana oślepi­e­niem go światła­mi z jadącego naprze­ciw samo­chodu- to czyn­ni­ki, które zwięk­sza­ją zagroże­nie wypad­ka­mi i utrud­ni­a­ją bez­pieczną jazdę. Nie należy również wyk­luczyć poś­piechu spowodowanego przedświąteczną „gorączką”

Pier­wsze zdarze­nie zaist­ni­ało tuż po godz. 7.00 na ul. Paderewskiego. Wstęp­nie funkcjonar­iusze ustalili, że 75-let­ni kieru­ją­cy osobowym volk­swa­gen­em porusza­jąc się w kierunku ul. Warsza­wskiej, potrą­cił prze­chodzącą przez prze­jś­cie 19-let­nią kobi­etę. W wyniku zdarzenia piesza doz­nała obrażeń i trafiła do szpi­ta­la. Kierow­ca był trzeźwy.

Kole­jne zdarze­nie miało miejsce na skrzyżowa­niu ulic: Moraw­icza i Wojs­ka Pol­skiego, po godz. 16.00. Polic­jan­ci wstęp­nie ustalili, że 52-let­nia kieru­ją­ca samo­cho­dem KIA, porusza­ła się ul. Moraw­icza i wykonu­jąc manewr skrę­tu w lewo w ul. Wojs­ka Pol­skiego nie ustąpiła pier­wszeńst­wa na prze­jś­ciu 14-latce. W wyniku tak niefor­tun­nego manewru, piesza trafiła z obraże­ni­a­mi do szpi­ta­la. 52-lat­ka była trzeźwa.

Nowod­worscy polic­jan­ci apelu­ją do kierow­ców, żeby w rejonach prze­jść dla pieszych, zachowali szczegól­ną ostrożność. Pojaw­ie­nie się pieszego na pasach, nie może być zaskocze­niem dla kieru­jącego. Dodatkowo kierow­ca powinien pamię­tać, że śliska naw­ierzch­nia dro­gi uniemożli­wi zatrzy­manie pojaz­du przed pieszym, a gdy dodatkowo pręd­kość jazdy będzie niedos­tosowana do panu­ją­cych warunk­ów atmos­fer­ycznych, zde­cy­dowanie wydłuży drogę hamowa­nia samo­chodu.

Z danych prezen­towanych przez Kra­jową Radę Bez­pieczeńst­wa Ruchu Dro­gowego wyni­ka, że pieszy potrą­cony przez samochód jadą­cy z pręd­koś­cią 30 km/h ma duże szanse by przeżyć i nie odnieść cięż­kich obrażeń. Gdy jed­nak kieru­ją­cy zwięk­szy pręd­kość do 50 km/h, to więk­szość pieszych nie przeży­je potrące­nia. Dla kierow­cy zwięk­sze­nie pręd­koś­ci o 20 km/h jest praw­ie niewyczuwalne, ale dla pieszego to pręd­kość, która może dać mu szan­sę na życie lub mu je ode­brać.


komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.