Nowy narkotyk w Warszawie: 25B-NBOMe. CBŚP rozbija grupę

9 osób zatrzy­manych, zabez­piec­zone 4 kg kokainy, 11 kg amfe­t­a­miny, 1,6 kg hero­iny i nowego na pol­skim rynku narko­tyku 25B-NBOMe, zlik­wid­owane dwa kanały prz­erzu­towe z Pol­s­ki do Szwecji i Niemiec – to efekt pra­cy polic­jan­tów warsza­wskiego CBŚP.


Polic­jan­ci Cen­tral­nego Biu­ra Śled­czego Policji od dłuższego cza­su rozpra­cowywali grupę przestępczą, zaj­mu­jącą się prze­mytem i wprowadzaniem na warsza­ws­ki rynek znacznych iloś­ci narko­tyków. Pracu­jąc nad sprawą funkcjonar­iusze zlik­wid­owali dwa kanały prze­myt­nicze amfe­t­a­miny. Narko­tyk trafi­ał z Pol­s­ki do Szwecji i Niemiec. Jak ustalili polic­jan­ci, narko­ty­ki do odbior­ców w Szwecji trafi­ały za pomocą przesyłek kuri­er­s­kich. Dla zaka­mu­flowa­nia kon­tra­bandy amfe­t­a­m­i­na była ukry­wana w uży­wanym sprzę­cie AGD.


Jeden z takich prze­mytów funkcjonar­iusze udarem­nili w pobliżu grani­cy z Niem­ca­mi w Świnou­jś­ciu. Po wpad­ce, przestęp­cy zrezyg­nowali z tej formy dzi­ałal­noś­ci, kon­cen­tru­jąc się na uzyski­wa­niu dochodów z hand­lu narko­tyka­mi w Warsza­w­ie.

Kole­jnym etapem rozbi­ja­nia tej struk­tu­ry przestępczej było skon­fiskowanie narko­tyków, który­mi dys­ponowali przestęp­cy. Polic­jan­ci namierzyli mag­a­zyniera i zlik­wid­owali należą­cy do tej grupy przestępczej mag­a­zyn z kokainą, hero­iną i mefe­dronem. W sum­ie polic­jan­ci zabez­pieczyli narko­ty­ki o sza­cunkowej wartoś­ci 1,2 mln zł. Były to: 4 kg kokainy, 1,6 kg hero­iny, 11 kg amfe­t­a­miny, 700 g mefe­dronu, a także 400 listków, nowego na pol­skim rynku, narko­tyku 25B-NBOMe (podob­ne w dzi­ała­niu do LSD).

W ostat­nich dni­ach, przy współpra­cy z proku­ra­tora­mi z Proku­ratu­ry Okrę­gowej w Lublin­ie, polic­jan­ci zatrzy­mali 9 osób tworzą­cych rozpra­cowywaną grupę przestępczą. Przestęp­cy usłyszeli zarzu­ty prze­my­tu (kara do 15 lat) i wprowadzenia do obro­tu znacznych iloś­ci narko­tyków, za co grozi im kara do 12 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci. Ośmiu z zatrzy­manych mężczyzn zostało tym­cza­sowo aresz­towanych.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.