Obchody katastrofy smoleńskiej spowodują liczne utrudnienia

Obchody pią­tej rocz­ni­cy kata­stro­fy smo­leń­skiej spo­wo­du­ją licz­ne utrud­nie­nia w ruchu. Już teraz cał­ko­wi­cie zamknię­te jest Krakowskie Przedmieście pomię­dzy uli­ca­mi Miodową, a Królewską. Utrudnienia potrwa­ją do godz. 22.00.

Na tra­sy objaz­do­we skie­ro­wa­no linie 116, 178, 180, 503, 518, 128 i 175. Od rana zabez­pie­cza­no bram­ka­mi odci­nek uli­cy w pobli­żu Pałacu Prezydenckiego. Ustawiono tak­że sce­nę po jego dru­giej stronie.

ZTM ostrze­ga, że od godz. 14.00 zosta­ną wpro­wa­dzo­ne zmia­ny w komu­ni­ka­cji. Najpierw na tra­sy objaz­do­we, w przy­pad­ku, gdy nie­prze­jezd­ny będzie pl. Trzech Krzyży, zosta­ną skie­ro­wa­ne auto­bu­sy linii E-2, 116, 180, 222 i 503 (w kie­run­ku pętli Nowe Bemowo, Chomiczówka, Bielańska, Konwiktorska), 108 (w obu kie­run­kach) oraz 118 i 166 (w kie­run­ku pętli Bródno-Podgrodzie, pl. Hallera).
Później, gdy nie­prze­jezd­ny będzie pl. Trzech Krzyży i Nowy Świat oraz ron­do de Gaulle’a tra­sy zmie­nią auto­bu­sy linii E-2, 116, 118, 127, 128, 166, 171, 175, 180, 222 i 503.

Na koń­cu, jeże­li Nowy Świat od ron­da de Gaulle’a oraz Krakowskie Przedmieście będą nie­prze­jezd­ne tra­sy zmie­nią auto­bu­sy linii E-2, 102, 105, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503 i 518 (w obu kierunkach).

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.