Od dziś działa specjalna policyjna infolinia o utrudnieniach w ruchu drogowym

Od dziś od godziny 8.00 w Komendzie Stołecznej Policji uru­chomiona zostanie spec­jal­na całodobowa infolinia o utrud­nieni­ach w ruchu dro­gowym. Pod numerem tele­fonu 22 603 80 38 zarówno warsza­w­ia­cy, jak i wszyscy ci, którzy odwiedzą w tym cza­sie stolicę, mogą dowiedzieć się o bieżą­cych utrud­nieni­ach i zmi­anach w związku z odby­wa­ją­cym się w Warsza­w­ie szczytem NATO.


Fot. Polska Policja

Fot. Pol­s­ka Polic­ja


Spec­jal­ny numer pol­i­cyjnej infolinii obsługi­wany jest w Komendzie Stołecznej Policji, gdzie na bieżą­co wpły­wa­ją infor­ma­c­je o sytu­acji na stołecznych dro­gach.

INFOLINIA 22 603 80 38

Polic­jan­ci, dys­ponu­ją­cy aktu­al­ny­mi infor­ma­c­ja­mi, będą odpowiadali na pyta­nia doty­czące bieżącej orga­ni­za­cji ruchu w Warsza­w­ie, ograniczeń w parkowa­niu oraz ewen­tu­al­nych cza­sowych wyłączeni­ach z ruchu ciągów komu­nika­cyjnych.

Infolinia będzie dzi­ałała całodobowo w dni­ach 7 – 9 lip­ca 2016 roku.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.