Od dziś działa specjalna policyjna infolinia o utrudnieniach w ruchu drogowym

Od dziś od godzi­ny 8.00 w Komendzie Stołecznej Policji uru­cho­mio­na zosta­nie spe­cjal­na cało­do­bo­wa info­li­nia o utrud­nie­niach w ruchu dro­go­wym. Pod nume­rem tele­fo­nu 22 603 80 38 zarów­no war­sza­wia­cy, jak i wszy­scy ci, któ­rzy odwie­dzą w tym cza­sie sto­li­cę, mogą dowie­dzieć się o bie­żą­cych utrud­nie­niach i zmia­nach w związ­ku z odby­wa­ją­cym się w Warszawie szczy­tem NATO.

Fot. Polska Policja

Fot. Polska Policja

Specjalny numer poli­cyj­nej info­li­nii obsłu­gi­wa­ny jest w Komendzie Stołecznej Policji, gdzie na bie­żą­co wpły­wa­ją infor­ma­cje o sytu­acji na sto­łecz­nych drogach.

INFOLINIA 22 603 80 38

Policjanci, dys­po­nu­ją­cy aktu­al­ny­mi infor­ma­cja­mi, będą odpo­wia­da­li na pyta­nia doty­czą­ce bie­żą­cej orga­ni­za­cji ruchu w Warszawie, ogra­ni­czeń w par­ko­wa­niu oraz ewen­tu­al­nych cza­so­wych wyłą­cze­niach z ruchu cią­gów komunikacyjnych.

Infolinia będzie dzia­ła­ła cało­do­bo­wo w dniach 7 – 9 lip­ca 2016 roku.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.