Od jutra SKM do Mordoru pojedzie częściej

Od niedzieli 4 wrześ­nia, do rozkładu jazdy Szy­bkiej Kolei Miejskiej zostaną wprowad­zone niewielkie zmi­any. Pra­cown­i­cy biurow­ców na Służew­cu będą mogli sko­rzys­tać z dodatkowych pociągów, a w związku z remon­tem na odcinku Warsza­wa Gdańs­ka – Warsza­wa ZOO obow­iązy­wać będzie wza­jemne hon­orowanie biletów ZTM i KM.


Fot. SKM

Fot. SKM

Zmi­ana rozkładu związana jest z kole­jnym etapem prac mod­ern­iza­cyjnych infra­struk­tu­ry kole­jowej. W przy­pad­ku linii SKM zmi­any to jedynie kilku­min­u­towe prze­sunię­cia cza­su odjaz­du wybranych pociągów. Szczegóły sprawdz­ić moż­na w gablotach lub w zakład­ce kolej na stron­ie ztm.waw.pl.


W celu ułatwienia dojaz­du na Służewiec w trak­cie prze­bu­dowy uli­cy Mary­narskiej, w dni robocze od poniedzi­ałku 5 wrześ­nia, kur­sować będą dodatkowe pocią­gi linii S3. Pojadą one na trasie skró­conej Warsza­wa Zachod­nia – Warsza­wa Służewiec. Rano będą odjeżdżały z Warsza­wy Zachod­niej o 7:37 i 8:55, a popołud­niu ze Służew­ca do Warsza­wy Zachod­niej o 16:33 i 17:33. W poran­nym szczy­cie do stacji Służewiec dojeżdżał będzie również pociąg KM z Pilawy – przy­jazd do Służew­ca o 8:03.

W związku z prowad­zony­mi pra­ca­mi, na odcinku Warsza­wa Gdańs­ka – Warsza­wa ZOO pocią­gi kur­sować będą po jed­nym torze. Rozkłady pociągów linii S3 i S9 oraz KM na linii legionowskiej zostaną w niewielkim stop­niu zmienione. Wybrane pocią­gi SKM linii S9 i KM linii R9 do i z Legionowa będą kur­sowały tylko do przys­tanku Warsza­wa ZOO.

Utrzy­mane zostanie obow­iązu­jące doty­chczas w dni robocze wza­jemne hon­orowanie biletów ZTM i KM.

Bile­ty KM (wszys­t­kich rodza­jów) hon­orowane są w godz­i­nach 14:00 – 20:00 (doty­czy rozpoczę­cia i zakończenia podróży) w pocią­gach SKM linii S9 na odcinku Warsza­wa Zachod­nia – Warsza­wa Gdańs­ka – Warsza­wa ZOO, a na odcinku Dworzec Gdańs­ki – Ron­do Starzyńskiego również w tramwa­jach i auto­busach ZTM.

Bile­ty ZTM (wszys­t­kich rodza­jów) są hon­orowane na odcinku Warsza­wa ZOO – Warsza­wa Gdańs­ka – Warsza­wa Zachod­nia w pociągu KM nr 51602 (Ciechanów – Warsza­wa ZOO godz. 6:47 – Warsza­wa Zachod­nia godz. 7:01), co pasażerom pociągu SKM S9, kończącego kurs na przys­tanku Warsza­wa ZOO (planowy przy­jazd o godz. 6:40) umożli­wia kon­tynu­ację podróży w kierunku Warsza­wy Zachod­niej na tym samym bile­cie.

Pasażerowie z bile­ta­mi „kar­tonikowy­mi” ZTM, które nie zostały wcześniej ska­sowane, są obow­iązani do ich ska­sowa­nia przez trwałe napisanie na ich odwro­cie daty i godziny w for­ma­cie 24-godzin­nym, czyli np. 15.07. godz. 06:55, a posi­adacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzed­nio akty­wować.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.