Od połowy tygodnia upały. Nawet 32 stopnie!

Po desz­czo­wych i raczej chłod­nych dniach cze­ka nas kil­ka dni praw­dzi­we­go, upal­ne­go lata. To dobra wia­do­mość dla urlo­po­wi­czów, ale gor­sza dla pra­cu­ją­cych. Gorące powie­trze dotrze do nas bowiem w środ­ku tygodnia.

Fot. Warszawa w Pigułce

Wyraźną popra­wę pogo­dy widać będzie już we wto­rek, kie­dy tem­pe­ra­tu­ra osią­gnie przy­jem­ne 23 stop­nie. Kolejne dni będą coraz cie­plej­sze. W śro­dę będzie już 28, w czwar­tek 30, a w pią­tek aż 32 stopnie.

Weekend nie­ste­ty przy­nie­sie opa­dy i burze, któ­re, według pro­gno­zy dłu­go­ter­mi­no­wej, będą trwa­ły nie­mal do koń­ca mie­sią­ca. Poprzednie pro­gno­zy dłu­go­ter­mi­no­we się spraw­dzi­ły. Miejmy nadzie­ję, że opa­dów nie będzie tak dużo.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.