Odkopano częśc pałacu Jana III Sobieskiego na Marymoncie! Znaleziono pierwsze skarby

Otrzy­mal­iśmy notatkę przed­staw­ia­ją­ca wstęp­ne wyni­ki badań arche­o­log­icznych prowad­zonych na Żoli­borzu przy uli­cy Gdańskiej 6A na tere­nie przy­należnym do parafii Mat­ki Bożej Królowej Pol­s­ki. Notatkę przy­go­tował kieru­ją­cy pra­ca­mi Michał Grabows­ki. Poniżej tekst notat­ki. Dzięku­je­my za infor­ma­c­je i zdję­cia – pisze Urząd Dziel­ni­cy Żoli­borz.


Mary­mont to miejsce mag­iczne, nie tylko ze wzglę­du na poprzeci­nane wzniesieni­a­mi zasy­pane dziś kanały i starorzecza, rez­er­wat z wiekowy­mi dęba­mi oraz zabyt­ki architek­tu­ry i arche­ologii to również niewiel­ki obszar z którym związane sąposta­cie wielu wybit­nych Polaków.Dlatego rozpoczy­na­jąc pod koniec maja bada­nia arche­o­log­iczne, związane z odkryciem relik­tów architek­tu­ry, których doko­nano pod­czas prowad­zonych przez parafię Mat­ki Bożej Królowej Pol­s­ki robót budowlanych, byłem niezmiernie zad­owolony, że los umożli­wił mi poz­nanie i zbadanie początków tego niezwykłego „nieod­kry­tego dla wielu Polaków” miejs­ca.

Bada­nia arche­o­log­iczno-architek­ton­iczne pole­gały na oczyszcze­niu, zadoku­men­towa­niu oraz odczy­ta­niu właś­ci­wych relacji przestrzen­nych odkry­tego muru, wyko­na­nia kom­plet­nej doku­men­tacji przestrzen­nej, pomi­arowej i rysunkowej oraz fotograficznej i orto­fo­tograficznej.

Zespół wykon­ał także wstęp­ne bada­nia niein­wazyjne wzgórza otacza­jącego koś­ciół. Anal­iza wyników doty­chcza­sowych nieza­końc­zonych jeszcze badań arche­o­log­icznych i architek­ton­icznych wskazu­je, że odkry­ty został narożnik dol­nego tara­su pałacu let­niego należącego do kole­jnych Wład­ców Pol­s­ki: Jana III Sobieskiego, Augus­ta II i Augus­ta III.

Pałac zapro­jek­tował i wybu­dował w lat­ach 1691 –1696 wybit­ny architekt Tyl­man z Gameren, z inic­jaty­wy Jana III, a budowlę nazwaną Marie Mont (góra Marii), wkrótce spol­szc­zono na Mary­mont. Ten mal­own­iczy, położony wśród starych dębów, niewiel­ki pałac, by łroz­cią­ga­jącą się na wysok­iej skarpie wiślanej, piętrową, cen­tral­nie położoną na planie kwadratu budowlą, nakry­tą dachem namiotowym z ozdob­ną ban­ią. Pałac mary­mon­c­ki, służą­cy pry­wat­nej stron­ie życia rodziny królewskiej, pełnił zarazem funkcję paw­ilonu myśli­wskiego Jana III Sobieskiego. To tu król przyj­mował posłów cesars­kich proszą­cych o pomoc prze­ci­wko nawale tureck­iej. W 1727 r. rezy­dencję odkupił od Sobies­kich August II Moc­ny, który dokona łgrun­townej prze­bu­dowy zakłada­jąc na Mary­mon­cie zwierzyniec. Zarówno August II, jak i jego syn – August III – spędza­li tu czas trak­tu­jąc Mary­mont jako pałac myśli­ws­ki w cza­sie orga­ni­zowanych polowań w Lesie Bielańskim i w Puszczy Kampinoskiej.

W wyniku prowad­zonych prac okry­to mon­e­ty pochodzące z cza­sów sas­kich, które potwierdza­ją wyko­rzysty­wanie pałacu w tym okre­sie. W cza­sie ist­nienia Księst­wa Warsza­wskiego z inic­jaty­wy Stanisława Stasz­i­ca na Mary­mon­cie pow­sta­je nowoczes­ny Insty­tut Agro­nom­iczny, rozpoczy­na się nowy etap w roz­wo­ju tego terenu, pow­sta­ją nasadzenia, fol­war­ki i zakłady.

Nieste­ty tuż po Pow­sta­niu Sty­czniowym w lat­ach 1863–1864 nowo pow­stałe budyn­ki Insty­tu­tu oraz pałac zosta­ją odd­ane wojsku rosyjskiemu na koszary kon­ni­cy, w „pałacu Marysień­ki” urząd­zono mag­a­zyn wojskowy, a w doku­men­tach z tego okre­su odna­j­du­je­my opisy celowych zniszczeń architek­tu­ry i zie­leni.

W okre­sie II Rzeczy­pospo­litej w pała­cyku pozbaw­ionym cech sty­lowych i prze­bu­dowanym mieś­ci się kapli­ca, w której kapelanem był bło­gosław­iony ks. Michał Sopoćko – kapłan diecezji wileńskiej, prze­by­wa­ją­cy w lat­ach 1918–24 na stu­di­ach w Warsza­w­ie. Był on również spowied­nikiem bł. s. Faustyny Kowal­skiej.

W cza­sie II Wojny Świa­towej pro­boszczem na Mary­mon­cie jest Zyg­munt Trószyńs­ki pseudon­im „Alkazar”kapelan Żywiciela, dzi­ała­ją­cy po wojnie w komite­tach ekshu­ma­cyjnych, skazany przez komu­nisty­czne władze na wielo­let­nie więzie­nie, zwol­niony w 1954 roku.

W wyniku badań arche­o­log­iczno-architek­ton­icznych prowad­zonych przez Zespół na intere­su­ją­cym nas obszarze, w ostat­nim miesią­cach pozyskano niewiel­ki zbór ruchomych zabytków arche­o­log­icznych: kil­ka mon­et, frag­men­ty cerami­ki oraz zabyt­ki met­alowe. Zna­j­du­ją się one w kon­serwacji. Odkry­to także frag­men­ty murów oraz praw­dopodob­nie kory­tarzy z różnych okresów funkcjonowa­nia założe­nia (w tym z ostat­niej wojny).

Bada­nia będą kon­tyn­uowane do koń­ca 2016 roku, zaplanowal­iśmy przeprowadze­nie niein­wazyjnych prac badaw­czych całego wzgórza i wewnątrz koś­cioła.

kierown­ik badań
Michał Grabows­ki

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.