Ojczyzno ma tyle razy we krwi skąpana

Sol­i­darność zna każdy, choć­by za sprawą ostat­nich wydarzeń. Nikt nie zapom­ni, co zro­biła dla wol­noś­ci Pol­s­ki. „Ojczyzno ma” jest nie­ofic­jal­nym hym­nem Sol­i­darnoś­ci śpiewaną w trud­nych cza­sach stanu wojen­nego. W grud­niu 1981 r. w Krakowie, ksiądz Karol Dąbrows­ki, napisał pieśń „Ojczyzno ma”. Pow­stała ona na prośbę księdza Jerzego Popiełusz­ki i również na Jego prośbę została zaśpiewana przez auto­ra. Po raz pier­wszy wykon­ał ją w koś­ciele Św. Stanisława Kost­ki w Warsza­w­ie, pod­czas mszy za Ojczyznę.

Ojczyzno ma

 1. Poprzez kraj przeszedł okrzyk grobowy,
  Kiedy kat pod­niósł znów krwawą dłoń.
  Pozostały sieroty i wdowy,
  Ojców, mężów nastąpił zgon.

ref. Ojczyzno ma, tyle razy we krwi ską­pana,
Ach, jak wiel­ka dziś Two­ja rana,
Jakże dłu­go cier­pi­e­nie Twe trwa.

 1. Tyle razy prag­nęłaś wol­noś­ci,
  Tyle razy tłu­mił ją kat,
  Ale zawsze czynił to obcy
  A dziś bra­ta zabi­ja brat

Ref. Ojczyzno ma…

 1. Biały Orzeł znów skrępowany,
  Krwawy łańcuch zwisa u szpon,
  Lecz już wkrótce zostanie zer­wany
  Bo wol­noś­ci uderzył dzwon

Ref. Ojczyzno ma…

 1. O, Królowo Pol­skiej Korony,
  Wol­ność, pokój i miłość racz dać,
  By ten naród boleśnie dręc­zony,
  Odtąd wiernie przy Tobie trwał!
  O Matko ma,
  Tyś Królową pol­skiego nar­o­du
  Tyś Wol­noś­cią w cza­sie niewoli
  I nadzieją, gdy w ser­cach jej brak

Ref. Ojczyzno ma…

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.