Ojczyzno ma tyle razy we krwi skąpana

Solidarność zna każ­dy, choć­by za spra­wą ostat­nich wyda­rzeń. Nikt nie zapo­mni, co zro­bi­ła dla wol­no­ści Polski. „Ojczyzno ma” jest nie­ofi­cjal­nym hym­nem Solidarności śpie­wa­ną w trud­nych cza­sach sta­nu wojen­ne­go. W grud­niu 1981 r. w Krakowie, ksiądz Karol Dąbrowski, napi­sał pieśń „Ojczyzno ma”. Powstała ona na proś­bę księ­dza Jerzego Popiełuszki i rów­nież na Jego proś­bę zosta­ła zaśpie­wa­na przez auto­ra. Po raz pierw­szy wyko­nał ją w koście­le Św. Stanisława Kostki w Warszawie, pod­czas mszy za Ojczyznę.

Ojczyzno ma

 1. Poprzez kraj prze­szedł okrzyk grobowy,
  Kiedy kat pod­niósł znów krwa­wą dłoń.
  Pozostały sie­ro­ty i wdowy,
  Ojców, mężów nastą­pił zgon.

ref. Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana,
Ach, jak wiel­ka dziś Twoja rana,
Jakże dłu­go cier­pie­nie Twe trwa.

 1. Tyle razy pra­gnę­łaś wolności,
  Tyle razy tłu­mił ją kat,
  Ale zawsze czy­nił to obcy
  A dziś bra­ta zabi­ja brat

Ref. Ojczyzno ma…

 1. Biały Orzeł znów skrępowany,
  Krwawy łań­cuch zwi­sa u szpon,
  Lecz już wkrót­ce zosta­nie zerwany
  Bo wol­no­ści ude­rzył dzwon

Ref. Ojczyzno ma…

 1. O, Królowo Polskiej Korony,
  Wolność, pokój i miłość racz dać,
  By ten naród bole­śnie dręczony,
  Odtąd wier­nie przy Tobie trwał!
  O Matko ma,
  Tyś Królową pol­skie­go narodu
  Tyś Wolnością w cza­sie niewoli
  I nadzie­ją, gdy w ser­cach jej brak

Ref. Ojczyzno ma…

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.