Operator numeru alarmowego 986 zapobiegł tragedii

60 let­ni męż­czy­zna zadzwo­nił do stra­ży miej­skiej infor­mu­jąc, że chce popeł­nić samo­bój­stwo. Operator nume­ru alar­mo­we­go 986 usta­lił miej­sce gdzie prze­by­wa despe­rat. Skierowano tam patrol stra­ży miej­skiej i pogo­to­wie ratun­ko­we. Funkcjonariusz Centralnego Stanowiska Kierowania utrzy­my­wał kon­takt z męż­czy­zną do momen­tu, kie­dy na miej­sce dotarł patrol interwencyjny

sala_operacyjna_Centralnego_Stanowiska_Kierowania_arch

Sala ope­ra­cyj­na Centralnego Stanowiska Kierowania archi­wum SM

W sobo­tę ok. godz. 18.25 funk­cjo­na­riusz Centralnego Stanowiska Kierowania stra­ży miej­skiej ode­brał tele­fon od męż­czy­zny, któ­ry prze­ka­zał infor­ma­cję, że chce tar­gnąć się na swo­je życie. W trak­cie roz­mo­wy 60 let­ni męż­czy­zna podał przy­czy­nę swo­jej decy­zji i opo­wia­dał o pry­wat­nych pro­ble­mach. Wielokrotnie powta­rzał, że chce popeł­nić samobójstwo.

stanowisko_sali_operacyjnej_Centralnego_Stanowiska_Kierowania_arch._SM

Stanowisko Sali Operacyjnej Centralnego Stanowiska Kierowania archi­wum SM

Starałem się zdo­być zaufa­nie męż­czy­zny, odwieść go od despe­rac­kie­go kro­ku. Tak pro­wa­dzi­łem roz­mo­wę aby męż­czy­zna nie zerwał połą­cze­nia. W takich sytu­acjach musi­my wyka­zać się nie­zwy­kłą deli­kat­no­ścią. Po kil­ku minu­tach roz­mo­wy, w trak­cie któ­rej męż­czy­zna opo­wia­dał mi o swo­ich pro­ble­mach, zde­cy­do­wał się prze­ka­zać mi dokład­ną infor­ma­cję co do miej­sca swo­je­go poby­tu – mówi st. insp. Robert Michalski z Centralnego Stanowiska Kierowania Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

stanowisko_w_sali_operacyjnej_CSK_arch

Stanowisko w sali ope­ra­cyj­nej archi­wum SM

Jeszcze przed uzy­ska­niem infor­ma­cji od męż­czy­zny, co do miej­sca w któ­rym prze­by­wa, straż miej­ska zna­ła już przy­bli­żo­ny obszar skąd wyko­ny­wa­ne było połą­cze­nie tele­fo­nicz­ne. Pozwala na to apli­ka­cja PLI CBD, któ­ra w cią­gu kil­ku sekund od przy­ję­cia połą­cze­nia wska­zu­je przy­bli­żo­ny obszar w któ­rym znaj­du­je się oso­ba dzwoniąca.
Te nawet przy­bli­żo­ne infor­ma­cje pozwo­li­ły nam pod­jąć dzia­ła­nia jesz­cze przed wska­za­niem przez oso­bę dzwo­nią­cą miej­sca gdzie prze­by­wa. Powiadomiliśmy Oddział Terenowy Straży Miejskiej aby w przy­bli­żo­ny rejon skie­ro­wał patrol. W takich przy­pad­kach liczy się każ­da minu­ta, im szyb­ciej podej­mie­my dzia­ła­nia, tym szan­se na udzie­le­nie sku­tecz­nej pomoc rosną– mówi Marek Bożek Kierownik Centralnego Stanowiska Kierowania Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

stanowiska_w_sali_operacyjnej_CSK_arch._SM

Stanowisko w sali ope­ra­cyj­nej archi­wum SM

Rozmowie pro­wa­dzo­nej z despe­ra­tem przy­słu­chi­wał się inny funk­cjo­na­riusz CSK, któ­ry na bie­żą­co prze­ka­zy­wał infor­ma­cje służ­bie dyżur­nej Oddziału Terenowego. Operator 986 zakoń­czył roz­mo­wę z męż­czy­zną dopie­ro kie­dy był pewien, że męż­czy­zna jest już bez­piecz­ny. Patrol stra­ży miej­skiej, któ­ry przy­był na miej­sce zda­rze­nia wezwał pogo­to­wie ratun­ko­we. 60 let­ni męż­czy­zna został prze­wie­zio­ny do szpitala.

źró­dło: strazmiejska.waw.pl

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.