Operator numeru alarmowego 986 zapobiegł tragedii

60 let­ni mężczyz­na zadz­wonił do straży miejskiej infor­mu­jąc, że chce popełnić samobójst­wo. Oper­a­tor numeru alar­mowego 986 ustal­ił miejsce gdzie prze­by­wa des­per­at. Skierowano tam patrol straży miejskiej i pogo­towie ratunkowe. Funkcjonar­iusz Cen­tral­nego Stanowiska Kierowa­nia utrzymy­wał kon­takt z mężczyzną do momen­tu, kiedy na miejsce dotarł patrol inter­wen­cyjny

sala_operacyjna_Centralnego_Stanowiska_Kierowania_arch

Sala oper­a­cyj­na Cen­tral­nego Stanowiska Kierowa­nia archi­wum SM

W sobotę ok. godz. 18.25 funkcjonar­iusz Cen­tral­nego Stanowiska Kierowa­nia straży miejskiej ode­brał tele­fon od mężczyzny, który przekazał infor­ma­cję, że chce targnąć się na swo­je życie. W trak­cie roz­mowy 60 let­ni mężczyz­na podał przy­czynę swo­jej decyzji i opowiadał o pry­wat­nych prob­lemach. Wielokrot­nie pow­tarzał, że chce popełnić samobójst­wo.

stanowisko_sali_operacyjnej_Centralnego_Stanowiska_Kierowania_arch._SM

Stanowisko Sali Oper­a­cyjnej Cen­tral­nego Stanowiska Kierowa­nia archi­wum SM

Starałem się zdobyć zau­fanie mężczyzny, odwieść go od des­per­ack­iego kroku. Tak prowadz­iłem roz­mowę aby mężczyz­na nie zer­wał połączenia. W takich sytu­ac­jach musimy wykazać się niezwykłą delikat­noś­cią. Po kilku min­u­tach roz­mowy, w trak­cie której mężczyz­na opowiadał mi o swoich prob­lemach, zde­cy­dował się przekazać mi dokład­ną infor­ma­cję co do miejs­ca swo­jego poby­tu – mówi st. insp. Robert Michal­s­ki z Cen­tral­nego Stanowiska Kierowa­nia Straży Miejskiej m.st. Warsza­wy.

stanowisko_w_sali_operacyjnej_CSK_arch

Stanowisko w sali oper­a­cyjnej archi­wum SM

Jeszcze przed uzyskaniem infor­ma­cji od mężczyzny, co do miejs­ca w którym prze­by­wa, straż miejs­ka znała już przy­bliżony obszar skąd wykony­wane było połącze­nie tele­fon­iczne. Pozwala na to aplikac­ja PLI CBD, która w ciągu kilku sekund od przyję­cia połączenia wskazu­je przy­bliżony obszar w którym zna­j­du­je się oso­ba dzwonią­ca.
Te nawet przy­bliżone infor­ma­c­je poz­woliły nam pod­jąć dzi­ała­nia jeszcze przed wskazaniem przez osobę dzwoniącą miejs­ca gdzie prze­by­wa. Powiadomil­iśmy Odd­zi­ał Terenowy Straży Miejskiej aby w przy­bliżony rejon skierował patrol. W takich przy­pad­kach liczy się każ­da min­u­ta, im szy­b­ciej pode­jmiemy dzi­ała­nia, tym szanse na udzie­le­nie skutecznej pomoc ros­ną– mówi Marek Bożek Kierown­ik Cen­tral­nego Stanowiska Kierowa­nia Straży Miejskiej m.st. Warsza­wy.

stanowiska_w_sali_operacyjnej_CSK_arch._SM

Stanowisko w sali oper­a­cyjnej archi­wum SM

Roz­mowie prowad­zonej z des­per­atem przysłuchi­wał się inny funkcjonar­iusz CSK, który na bieżą­co przekazy­wał infor­ma­c­je służ­bie dyżurnej Odd­zi­ału Terenowego. Oper­a­tor 986 zakończył roz­mowę z mężczyzną dopiero kiedy był pewien, że mężczyz­na jest już bez­pieczny. Patrol straży miejskiej, który przy­był na miejsce zdarzenia wezwał pogo­towie ratunkowe. 60 let­ni mężczyz­na został przewieziony do szpi­ta­la.

źródło: strazmiejska.waw.pl
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.