Opublikują dane pedofili i gwałcicieli. Sejm uchwalił odpowiednią ustawę

W czwartek w Sejmie przegłosowano ustawę o prze­ci­wdzi­ała­niu zagroże­niom przestępc­zoś­cią na tle sek­su­al­nym. Za byli prak­ty­cznie wszyscy posłowie PiS oraz Kuk­iz ’15. Cała opozy­c­ja wstrzy­mała się od gło­su.


Fot. Pixabay

Fot. Pix­abay

Ustawa zakła­da utworze­nie dwóch rejestrów przestępców, którzy dop­uś­cili się przestępstw na tle sek­su­al­nym. Pier­wszy będzie zaw­ier­ał pełne dane skazanych, dostęp­ne tylko dla policji oraz odpowied­nich służb. Dru­gi rejestr będzie to część udostęp­niona powszech­nie. Zna­jdą się w niej imię i nazwisko oso­by pra­wom­oc­nie skazanej oraz mias­to w którym miesz­ka. Co ważne, by traw­ić na listę pub­liczną, przestęp­ca musi popełnić czyn w recy­dy­wie lub dzi­ałać ze szczegól­nym okru­cieńst­wem.


Ter­az ustawa trafi pod głosowanie sen­atu.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.