Oszustwo „na policjanta” – rozpoznajesz ich? [ZDJĘCIA]

Śródmiejscy poli­cjan­ci pro­wa­dzą postę­po­wa­nie doty­czą­ce oszu­stwa meto­dą „na poli­cjan­ta”. Kamery moni­to­rin­gu zare­je­stro­wa­ły wize­ru­nek praw­do­po­dob­nych spraw­ców tego prze­stęp­stwa, któ­rzy dopro­wa­dzi­li pokrzyw­dzo­ną do nie­ko­rzyst­ne­go roz­po­rzą­dza­nia swo­im mie­niem na kwo­tę 25 000 zło­tych. Każdy, kto roz­po­zna­je te oso­by pro­szo­ny jest o kon­takt oso­bi­sty lub tele­fo­nicz­ny z poli­cjan­ta­mi z wydzia­łu do wal­ki z prze­stęp­czo­ścią prze­ciw­ko mie­niu w sie­dzi­bie jed­nost­ki przy uli­cy Dzielnej 12.

fot.: Policja

fot.: Policja

fot.: Policja

fot.: Policja

fot.: Policja

fot.: Policja

Policjanci ze śród­miej­skie­go wydzia­łu do wal­ki z prze­stęp­czo­ścią prze­ciw­ko mie­niu pro­wa­dzą postę­po­wa­nie w spra­wie oszu­stwa meto­dą „na poli­cjan­ta”. Na sku­tek tego prze­stęp­stwa pokrzyw­dzo­na stra­ci­ła 25 000 złotych.

Kamery moni­to­rin­gu zare­je­stro­wa­ły wize­ru­nek praw­do­po­dob­nych spraw­ców tego prze­stęp­stwa, kobie­tę i męż­czy­znę. Każdy, kto roz­po­zna­je te oso­by pro­szo­ny jest o kon­takt oso­bi­sty lub tele­fo­nicz­ny z poli­cjan­ta­mi z wydzia­łu do wal­ki z prze­stęp­czo­ścią prze­ciw­ko mie­niu w sie­dzi­bie jed­nost­ki przy uli­cy Dzielnej 12.

Informacje, powo­łu­jąc się na numer spra­wy KRP-PM-I-2812/15, moż­na prze­ka­zać tele­fo­nu­jąc pod numer 2260 383 92 albo w for­mie elek­tro­nicz­nej pisząc na adres: krp1​warszawa@​policja.​waw.​pl.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.