Otwarcie Centrum Biomedycznego SGGW [ZDJĘCIA]

W Szkole Głównej Gospo­darst­wa Wiejskiego w Warsza­w­ie otwarto Cen­trum Badań Bio­m­e­dy­cznych

.

Fot. Facebook/SGGW

Fot. Facebook/SGGW

Na uru­chomie­nie cen­trum przy Wydziale Medy­cyny Wetery­naryjnej uczel­nia otrzy­mała dofi­nan­sowanie w wysokoś­ci 30 mln zł, w ramach RPO WM 2007–2013. W nowoczes­nych lab­o­ra­to­ri­ach prowad­zone będą innowa­cyjne bada­nia z pogranicza wetery­narii i medy­cyny.

Fot. Facebook/SGGW

Fot. Facebook/SGGW

Fot. Facebook/SGGW

Fot. Facebook/SGGW

Fot. Facebook/SGGW

Fot. Facebook/SGGW

Fot. Facebook/SGGW

Fot. Facebook/SGGW

Fot. Facebook/SGGW

Fot. Facebook/SGGW

Fot. Facebook/SGGW

Fot. Facebook/SGGW
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.