Otwarcie Centrum Biomedycznego SGGW [ZDJĘCIA]

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie otwar­to Centrum Badań Biomedycznych.

Fot. Facebook/SGGW

Fot. Facebook/SGGW

Na uru­cho­mie­nie cen­trum przy Wydziale Medycyny Weterynaryjnej uczel­nia otrzy­ma­ła dofi­nan­so­wa­nie w wyso­ko­ści 30 mln zł, w ramach RPO WM 2007–2013. W nowo­cze­snych labo­ra­to­riach pro­wa­dzo­ne będą inno­wa­cyj­ne bada­nia z pogra­ni­cza wete­ry­na­rii i medycyny.

Fot. Facebook/SGGW

Fot. Facebook/SGGW

Fot. Facebook/SGGW

Fot. Facebook/SGGW

Fot. Facebook/SGGW

Fot. Facebook/SGGW

Fot. Facebook/SGGW

Fot. Facebook/SGGW

Fot. Facebook/SGGW

Fot. Facebook/SGGW

Fot. Facebook/SGGW

Fot. Facebook/SGGW

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.