Otwarcie sezonu nad Wisłą. Moc atrakcji już w ten weekend!

Warsza­wa zaprasza nad Wisłę! Prze­dostat­ni majowy week­end otwiera obfi­tu­ją­cy w wydarzenia nowy sezon let­ni. Pro­gram akty­wnoś­ci zaplanowanych na sobotę i niedzielę 20–21 maja będzie pełen bezpłat­nych atrakcji na wodzie i lądzie. W bogatej ofer­cie wybier­ać będą mogli zarówno dorośli, jak i najmłod­si goś­cie Dziel­ni­cy Wisła.

Fot. UM Warsza­wa
„Tegoroczne otwar­cie sezonu to wydarze­nie wyjątkowe, bo połąc­zone z obchoda­mi Roku Rze­ki Wisły. Ciekawa ofer­ta to efekt współpra­cy mias­ta oraz orga­ni­za­cji pozarzą­dowych, które akty­wnie włącza­ją się w dzi­ała­nia nad Wisłą” – mówi Robert Zydel, dyrek­tor Biu­ra Mar­ketingu Mias­ta.

W tym roku wydarze­nie inau­gu­ru­jące let­ni sezon sku­pia przede wszys­tkim inic­jaty­wy zachę­ca­jące do spędza­nia wol­nego cza­su w nad­wiślańskiej scener­ii. Są to m.in. spac­ery, warsz­taty, spły­wy kajakowe oraz rejsy po rzece. Zabawa rozpocznie się w sobotę 20 maja, o godz. 11.00 na Pły­cie Desan­tu – tam także sku­pi­ona będzie więk­szość atrakcji.

Fot. UM Warsza­wa

Akty­wnie nad Wisłą
Przez cały week­end każdy będzie mógł spróbować swoich sił w roz­maitych akty­wnoś­ci­ach. Fit­ness, joga, polo czy bieg o suchej kostce na SUP-ach to tylko niek­tóre z propozy­cji. Dla miłośników moc­niejszych wrażeń zaplanowany jest instruk­taż pły­wa­nia na wake­bor­dzie. Wiosłować będzie moż­na także bez wchodzenia do wody – na lądzie na na ergome­tra­ch. Instruk­torzy zad­ba­ją o bez­pieczeńst­wo pod­czas prób zabawy na deskach do ulicznej jazdy i trików, czyli zestawach do trick­boar­du i long­boar­du. Między dwoma brzega­mi Wisły będzie kur­sowała flota pob­liskiego Pomostu 511, przepraw­ia­jąc chęt­nych na trasie Pły­ta Desan­tu – Plaża Poni­atówka – Plac Zabaw nad Wisłą. Na zakończe­nie wydarzenia, w niedzielę zaprasza­my na pro­jekcję przed­wo­jen­nego fil­mu „Jadzia” w ramach kina plen­erowego przy Pomoś­cie 511.

Fot. UM Warsza­wa

Dla najmłod­szych i tych trochę starszych
Dodatkowe atrakc­je dostęp­ne będą również na tere­nie Mon­ta Beach Vol­ley Club na Cyplu Czer­ni­akowskim. W ramach ani­macji dla najmłod­szych zaplanowano pokaz budowa­nia rzeź­by z piasku. Dla dorosłych w sobot­ni wieczór przy­go­towano warsza­wską potańcówkę, która prze­niesie uczest­ników w kli­mat retro. Przez cały week­end w Mon­ta Beach orga­ni­zowane będą również roz­gry­w­ki turnieju siatków­ki plażowej – infor­ma­c­je o zapisach na stron­ie www.montaclub.com.pl.

Na otwar­cie sezonu let­niego nad Wisłą zaprasza­ją orga­ni­za­c­je, które we współpra­cy z m.st. Warsza­wą przy­go­towały na ten week­end spec­jal­ną ofer­tę:
• dwud­niowe warsz­taty szkut­nicze z budowaniem łodzi, spływ kajakowy z varsa­vian­istą oraz spac­er orni­to­log­iczny. Fun­dac­ja Pro­mocji i Rekreacji KIM – www.fundacjakim.pl oraz facebook.com/Fundacja-Promocji-Rekreacji-KiM
• rejsy tem­aty­czne „Szlakiem Dawnej Warsza­wy”, które poz­wolą wczuć się w kli­mat nad­wiślańskiej architek­tu­ry i oby­cza­jów.
Fun­dac­ja Kul­tu­ry Mul­ti-Kul­ti z flotą Mia­mi WARS – facebook.com/MiamiWars
• cykl terenowych rodzin­nych warsz­tatów nad brzegiem Wisły.
Fun­dac­ja Nad­wiślańskiego Uni­w­er­syte­tu Dziecięcego – www.naud.edu.pl oraz facebook.com/NadwislanskiUniwersytetDzieciecy
• trzy wyciecz­ki zabytkowym auto­busem z his­to­ryczną gawędą i ani­mac­ja­mi na brzegu, a także spływ kajakowy.
Fun­dac­ja AVE – www.fundacjaave.pl oraz facebook.com/fundacjaave
• rejsy tem­aty­czne z udzi­ałem prze­wod­ni­ka na trasie plaża Waw­er – Przys­tań Młociny. Fun­dac­ja Rok Rze­ki Wisły – www.rokwisly.pl oraz facebook.com/rokwisly

Szczegółowy pro­gram wydarzeń orga­ni­zowanych przez orga­ni­za­c­je pozarzą­dowe na otwar­cie sezonu let­niego w załączniku. Powyższe atrakc­je będą trwały przez cały let­ni sezon. Szczegóły na tem­at ter­minów i zapisów będą pojaw­iać się na stronach i pro­fi­lach Face­book orga­ni­za­cji.

Dodatkowe infor­ma­c­je o wydarze­niu na pro­filu Dziel­ni­ca Wisła.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.