Pamiętacie mężczyznę, który udawał, że został trafiony racą? Internauci wiedzą kim jest

W spo­cie Platformy został przed­sta­wio­ny męż­czy­zna, któ­ry rze­ko­mo upadł, kie­dy to poli­cja mia­ła użyć gazu. Problem w tym, że poli­cja nie uży­wa­ła gazu, dym pocho­dzi z racy, a męż­czy­zna poło­żył się, by przy­cią­gnąć uwa­gę. Po tym, jak całość nagra­nia zosta­ła upu­blicz­nio­na inter­nau­ci zaczę­li go poszukiwać.

Raca upa­da obok męż­czy­zny, któ­ry kła­dzie się i uda­je nie­przy­tom­ne­go. Po chwi­li pod­bie­ga­ją uczest­ni­cy mani­fe­sta­cji, by spraw­dzić czy nic mu nie jest. Potem męż­czy­zna wsta­je i zaczy­na gdzieś dzwo­nić. Informację o iden­ty­fi­ka­cji męż­czy­zny poda­ło TVP Info, któ­re prze­ka­zu­je, że był to były pra­cow­nik TVP Kultura, któ­ry jest fil­mo­znaw­cą i mężem dzien­ni­kar­ki z inne­go tytu­łu prasowego.

Nie wia­do­mo czym miał słu­żyć ten nie­co­dzien­ny „występ”.

[AKTUALIZACJA] Mężczyzna twier­dzi, że to nie on. Wydał oświad­cze­nie w tej sprawie:

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.