Pantery śnieżne z nowym wybiegiem za ponad 2 mln zł

Zarząd Rozbudowy Miasta wybrał wyko­naw­cę nowe­go wybie­gu dla pan­ter śnież­nych w sto­łecz­nym ZOO. Pracami zaj­mie się ŁUNIBUD Spółka jaw­na Łuniewski, za cenę 2.374.305,64 zł brutto.

Pantery śnieżne. Fot. Warszawskie ZOO / Facebook

Pantery śnież­ne. Fot. Warszawskie ZOO / Facebook

W ramach prac wyko­naw­ca zobo­wią­zał się roze­brać ist­nie­ją­ce klat­ki dla pan­ter z drew­nia­nym dom­kiem i beto­no­wy­mi fun­da­men­ta­mi. Na jej miej­scu powsta­nie nowa z dwo­ma wybie­ga­mi zewnętrz­ny­mi wraz z zago­spo­da­ro­wa­niem tere­nu. Będzie on miał licz­ne uspraw­nie­nia m.in. ogrze­wa­nie, insta­la­cję wod­ną, kana­li­za­cję, wen­ty­la­cję i oczy­wi­ście zie­leń. Wszystko po to, by wybieg swym wyglą­dem przy­po­mi­nał natu­ral­ne warun­ki życia panter.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.