Partia Kukiza drugą siłą w parlamencie. Za nią PO

Fot. Paweł Kukiz / Facebook

Fot. Paweł Kukiz / Facebook

Na zle­ce­nie „Newsweeka” Pracownia Estymator prze­pro­wa­dzi­ła son­daż wybor­czy. Według niej, gdy­by wybo­ry odby­ły się w tę nie­dzie­lę rząd utwo­rzy­ło­by PiS z 36 proc. popar­ciem. Na dru­gim miej­scu zna­la­zła­by się par­tia Kukiza na któ­rą gło­so­wa­ło­by 25 proc. Polaków. o 5 proc. mniej ma Platforma Obywatelska.

W Sejmie znaj­dzie się jesz­cze miej­sce dla SLD – jedy­nej lewi­co­wej par­tii na sce­nie poli­tycz­nej. Poniże pro­gu wybor­cze­go są Nowoczesna.pl, czy­li ruch wspie­ra­ny przez Leszka Balcerowicza (4 proc.), PSL (4 proc.), KORWiN (2 proc.), Twój Ruch (1 proc.), Ruch Narodowy (1 proc.) i Kongres Nowej Prawicy (0 proc.).

Badanie prze­pro­wa­dzo­no dla Newsweek Polska w dniach 27 i 28 maja 2015 na ogól­no­pol­skiej, repre­zen­ta­tyw­nej pró­bie 1138 doro­słych osób meto­dą wspo­ma­ga­nych kom­pu­te­ro­wo wywia­dów tele­fo­nicz­nych CATI. W pre­zen­to­wa­nych wyni­kach uwzględ­nio­no wyłącz­nie oso­by, któ­re zade­kla­ro­wa­ły na jaką par­tię będą głosować.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.